<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Sunucu Genelinde Yap?land?rma

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu belgede core modülü ile sa?lanan ve sunucunun temel i?lemlerini yap?land?rmakta kullan?lan y?nergelerden baz?lar? a??klanm??t?r.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

Sunucu Kimli?i

ServerAdmin ve ServerTokens y?nergeleri, hata iletileri gibi sunucu taraf?ndan üretilen belgelerde sunucu ile ilgili hangi bilgilerin sunulaca??n? belirlerler. ServerTokens y?nergesi sunucunun HTTP yan?t ba?l??? alan?n?n de?erini belirler.

ServerName, UseCanonicalName ve UseCanonicalPhysicalPort y?nergeleri, sunucu taraf?ndan, ?züne y?nelik URL’leri nas?l olu?turaca??n? saptamak i?in kullan?l?r. ?rne?in bir istemci bir dizin iste?inde bulunurken URL’nin sonuna b?lü ?izgisi eklemese bile Apache httpd’nin istemciyi b?lü ?izgisi ile bitirilmi? URL yoluna y?nlendirmesi gerekir; b?ylece istemci belge i?indeki g?reli ba?lant?lar? do?ru ?ekilde ??zümleyebilir.

top

Dosyalar?n Yerleri

Bu y?nergeler Apache httpd’nin do?ru i?lem yapmas? i?in gereksinim duydu?u ?e?itli dosyalar?n yerlerini belirlerler. B?lü ?izgisi (/) ile ba?lamayan dosya yollar? kullan?ld???nda bu dosyalar?n yerlerinin ServerRoot y?nergesinde belirtilen dizine g?re belirtildi?i varsay?l?r; root olmayan kullan?c?lar taraf?ndan yaz?labilen dosya yollar?na dosya yerle?tirmemeye dikkat ediniz. Bu konuda daha ayr?nt?l? bilgi edinmek i?in güvenlik ipu?lar? belgesine bak?n?z.

top

?zkaynak Kullan?m?n?n S?n?rlanmas?

LimitRequest* y?nergeleri, Apache httpd’nin istemcilerden gelen istekleri okumak i?in kullanaca?? ?zkaynaklar?n miktarlar? ile ilgili s?n?rlamalar koymak i?in kullan?l?rlar. Bu de?erleri s?n?rlamak suretiyle baz? hizmet reddi sald?r?lar?n?n etkileri azalt?labilir.

RLimit* y?nergeleri ise Apache httpd’nin ?ocuk süre?leri taraf?ndan ?atallanabilen ?zkaynaklar?n miktarlar?n? s?n?rlamakta kullan?l?rlar. ?zellikle de CGI betikleri ve SSI ?al??t?rma komutlar? taraf?ndan kullan?lan ?zkaynaklar? denetlemekte kullan?l?rlar.

ThreadStackSize y?nergesi baz? platformlarda y???t boyutunu denetim alt?nda tutmak i?in kullan?l?r.

top

Ger?eklenimle ilgili Se?imler

Mutex y?nergesi, APR'nin ?ntan?ml? se?imi ile ilgili i?levsel ve ba?ar?msal sorunlar?na ?are bulmada ilgili ger?eklenimi mutex'ler i?in de?i?tirmekte kullan?labilir.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期