<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Apache mod_rewrite

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  tr  |  zh-cn 

mod_rewrite modülü gelen URL isteklerinde de?i?iklik yapabilmek i?in düzenli ifade kurallar?na dayal?, devingen bir yol sunar. B?ylece, keyfi URL'leri dahili URL yap?n?zla kolayca e?leyebilirsiniz.

Ger?ekten esnek ve gü?lü bir URL kurgulama mekanizmas? olu?turmak i?in s?n?s?z say?da kural ve her kural i?in de s?n?rs?z say?da ko?ul destekler. URL de?i?iklikleri ?e?itli s?namalara dayan?r; sunucu de?i?kenleri, HTTP ba?l?klar?, ortam de?i?kenleri, zaman damgalar? hatta ?e?itli bi?imlerde harici veritaban? sorgular? bile bu ama?la kullan?labilir.

Yeniden yazma kurallar? URL’lerin tamam?nda (path-info k?sm? ve sorgu dizgesi dahil) hem sunucu ba?lam?nda (apache2.conf) hem sanal konaklar ba?lam?nda (<VirtualHost> b?lümleri), hem de dizin ba?lam?nda (.htaccess dosyalar? ve <Directory> b?lümleri) ?al???r ve URL üzerinde sorgu dizgesi b?lümleri bile olu?turabilir. Kurallara atad???n?z se?eneklere ba?l? olarak, yeniden yaz?lan URL sonu?ta dahili i?lemlerde, harici y?nlendirmelerde ve vekalet i?lemlerinde kullan?labilir.

mod_rewrite modülü ?ok gü?lü oldu?undan, ger?ekten ?ok karma??k olabilir. Bu belge, ba?vuru belgelerinin tamamlay?c?s? olup karma??kl??? biraz azaltmaya ?al???r ve mod_rewrite ile elde edilebilen ortak senaryolar?n olduk?a a??klamal? ?rneklerini sa?lar. Fakat ayr?ca, mod_rewrite modülünü kullanmaman?z, yerine standart Apache ?zelliklerini kullanman?z gereken durumlar? da g?stermeye, b?ylece gereksiz karma??kl?ktan kurtulman?z? sa?lamaya ?al??t?k.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  tr  |  zh-cn 

白小姐透特期期