<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Apache HTTP Sunucusu 2.4'te Yeni olan ?zellikler

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  tr 

Bu ?eviri güncel olmayabilir. Son de?i?iklikler i?in ?ngilizce sürüm ge?erlidir.

Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.2 ve 2.4 sürümleri aras?ndaki ba?l?ca farklara de?inilmi?tir. 2.0 sürümüne g?re yeni ?zellikler i?in Apache 2.2’de Yeni olan ?zellikler belgesine bak?n?z.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

?ekirdekteki Geli?meler

?al??ma an?nda yüklenebilen MPM'ler
?ok say?da MPM art?k yüklenebilir modül olarak derlenebilmektedir. Kullan?lacak MPM'in se?imi ?al??ma an?nda LoadModule y?nergesi üzerinden yap?labilmektedir.
Event MPM
Event MPM art?k deneysel de?il, ancak tam olarak desteklenmiyor.
E?zamans?za destek
MPM'leri ve platformlar? desteklemek i?in e?zamans?z okuma/yazmaya destek iyile?tirildi.
Modul baz?nda ve dizin baz?na LogLevel yap?land?rmas?
LogLevel art?k her modül ve her dizin i?in yap?land?r?labilmektedir. debug log seviyesinin üstüne trace1'den trace8'e kadar yeni log seviyeleri eklendi.
?stek baz?nda yap?land?rma b?lümleri
<If>, <ElseIf>, ve <Else> b?lümleri art?k HTTP isteklerine dayal? olarak yap?land?r?labilmektedir.
Genel ama?l? ifade ??zümleyici
Yeni ifade ??zümleyici SetEnvIfExpr, RewriteCond, Header, <If> ve benzeri y?nergelerde ortak bir s?zdizimi kullanarak karma??k durumlar belirtmeyi mümkün k?lmaktad?r.
Milisaniye cinsinden KeepAliveTimeout
KeepAliveTimeout milisaniye cinsinden belirtmek art?k mümkündür.
NameVirtualHost y?nergesi
Art?k gerekmemekte ve kullan?m? ?nerilmemektedir.
Yap?land?rma ge?ersizle?tirme
Yeni AllowOverrideList y?nergesi .htaccess dosyalar?nda kullan?labilen y?nergelerde daha ince ayarlara izin vermektedir.
Yap?land?rma dosyas? de?i?kenleri
Yap?land?rmada de?i?kenler Define y?nergesi ile tan?mlanabilmekte, b?ylece ayn? de?er yap?land?rmada bir ?ok yerde kullan?l?yorsa daha temiz bir g?rünüm elde edilebilmektedir.
Azalt?lm?? bellek kullan?m?
Bir ?ok yeni ?zelli?e kar??n, 2.4.x'te 2.2.x'e nazaran bellek kullan?m? azalt?lm??t?r.
top

Yeni Modüller

mod_proxy_fcgi
mod_proxy i?in FastCGI Protokolü sa?lay?c?s?
mod_proxy_scgi
mod_proxy i?in SCGI Protokolü sa?lay?c?s?
mod_proxy_express
mod_proxy i?in devingen olarak yap?land?r?lm?? tam tersinir vekiller sa?lar.
mod_remoteip
?stek ba?l?klar?nda bir yük dengeleyici veya bir vekil taraf?ndan sunulan IP adres listeli bir istek i?in g?rünen istemci IP adresi ve konak ad?n? de?i?tirir.
mod_heartmonitor, mod_lbmethod_heartbeat
mod_proxy_balancer modülünün arka sunuculardaki etkin ba?lant? say?s? üzerindeki yük dengeleme kararlar?na dayal? i?lem yapmas?n? sa?lar.
mod_proxy_html
Ba?ta bir ü?üncü parti modüldü. Arka plandaki sa?lay?c?n?n vekil istemcileri i?in ge?ersiz URL'ler üretti?i tersinir vekil durumlar?nda HTML ba?lar?n?n düzeltilmesini sa?lar.
mod_sed
mod_substitute modülünün geli?tirilmi? hali olup yan?t g?vdesinin sed'in tüm gücü ile yeniden düzenlenebilmesini sa?lar.
mod_auth_form
Formlara dayal? kimlik kan?tlamay? etkinle?tirir.
mod_session
?erezleri ve veritaban? deposunu kullanarak istemciler i?in oturum durumunun saklanmas?n? etkinle?tirir.
mod_allowmethods
Kimlik Do?rulama ve Yetkilendirme ile etkile?meyen belli HTTP y?ntemlerine s?n?r koymak i?in yeni bir modül.
mod_lua
Kü?ük i? mant?ksal i?levleri ve yap?land?rmas? i?in httpd i?ine Lua dilini g?mer.
mod_log_debug
?stek i?lemlerinin farkl? a?amalar?na ?zelle?tirilebilir hata ay?klama günlü?ü eklenmesini sa?lar.
mod_buffer
Girdi ve ??kt? süzge? y???tlar?na tampon bellek sa?lar.
mod_data
Yan?t g?vdesini bir RFC2397 veri URL'sine d?nü?türür.
mod_ratelimit
?stemciler i?in band geni?li?i oran?nda s?n?rlama sa?lar.
mod_request
Kullan?labilir HTTP istek g?vdelerini yapmak ve elde etmek i?in Süzge?leri sa?lar.
mod_reflector
??kt? süzgeci y???t? üzerinden bir yan?t olarak bir istek g?vdesinin yans?s?n? sa?lar.
mod_slotmem_shm
Yuva temelli bir payla??ml? bellek sa?lay?c? sa?lar (scoreboard olarak da bilinir).
mod_xml2enc
Ba?ta bir ü?üncü parti modüldü. libxml2 temelli süzge? modüllerinde i18n'i destekler.
mod_macro (2.4.5'den itibaren kullan?labilir)
Yap?land?rma dosyalar?nda makro kullan?m?n? sa?lar.
mod_proxy_wstunnel (2.4.5'den itibaren kullan?labilir)
Web-socket tünelleri i?in destek.
mod_authnz_fcgi (2.4.10'dan itibaren kullan?labilir)
Kimlik kan?tlama ve/veya istemcileri yetkilendirmek i?in FastCGI yetkilendirme uygulamalar?n? etkinle?tirir.
mod_http2 (2.4.17'den itibaren kullan?labilir)
HTTP/2 aktar?m katman? deste?i.
mod_proxy_hcheck (2.4.21'den itibaren kullan?labilir)
Uzak vekil artu? sunucular? i?in ba??ms?z ?zdevinimli sa?l?k s?namalar?n? destekler.
top

Modüllerdeki Geli?meler

mod_ssl
mod_ssl bir istemci sertifikas?n?n do?rulama durumunu s?namak i?in bir OCSP sunucusunu kullanmak üzere yap?land?r?labilir. ?ntan?ml? yan?tlay?c?, istemci sertifikas?n?n kendisinde tasarlanm?? yan?tlay?c?n?n tercih edilip edilmeyece?i karar?na ba?l? olarak yap?land?r?labilir.
mod_ssl, ayr?ca, sunucunun istemciyle anla?ma s?ras?nda kendi sertifikas?n?n OCSP do?rulamas?n? umursamazca sa?lay?p aktard??? durumda OCSP z?mbalamas?n? da destekler.
mod_ssl, sunucular aras?nda SSL Oturumu verisini memcached üzerinden payla?mak üzere yap?land?r?labilir.
RSA ve DSA'ya ek olarak EC anahtarlar? da art?k desteklenmektedir.
TLS-SRP i?in destek (2.4.4 itibariyle kullan?labilir).
mod_proxy
ProxyPass y?nergesi bir Location veya LocationMatch bloku i?inde en verimli ?ekilde yap?land?r?labilir ve büyük say?lar?n varl??? durumunda geleneksel iki de?i?tirgeli s?zdiziminin de üzerinde belirgin bir ba?ar?m art??? sa?lar.
Vekil istekleri i?in kullan?lan kaynak adresi art?k yap?land?r?labilmektedir.
Artalanda Unix alan soketleri i?in destek (2.4.7 itibariyle kullan?labilir).
mod_proxy_balancer
Dengeleme y?neticisi üzerinden BalancerMembers i?in daha fazla ?al??ma an? yap?land?rmas?
?al??ma an?nda dengeleme y?neticisi üzerinden ba?ka BalancerMembers eklenebilir.
?al??ma an? yap?land?rmas?na y?nelik dengeleyici de?i?tirgeleri
BalancerMembers i?in 'Drain' de?eri belirtilebilir; b?ylece sadece mevcut yap???k oturumlara yan?t verirler ve bunlar?n güzellikle hattan al?nmas? mümkün olur.
Balancer ayarlar? sunucu yeniden ba?lat?lssa bile kal?c? olabilir.
mod_cache
mod_cache CACHE süzgeci, arabellekleme üzerinde daha hassas denetim sa?lamak i?in istenirse süzge? zincirinin belli bir noktas?na yerle?tirilebilmektedir.
mod_cache art?k HEAD isteklerini arabellekleyebiliyor.
Mümkün oldu?unda, mod_cache y?nergeleri sunucu baz?nda de?il, dizin baz?nda belirtilebiliyor.
Arabellekli URL'lerin temel URL'si ?zelle?tirilebiliyor; b?ylece arabelle?in bir b?lümü ayn? u? URL ?nekini payla?abiliyor.
mod_cache, ardalanda bir sa?lay?c?n?n olmad??? durumda (5xx hatas?), arabelleklenmi? bayat i?eri?i sunabiliyor.
mod_cache art?k bir X-Cache ba?l???na bir HIT/MISS/REVALIDATE yerle?tirebiliyor.
mod_include
Bir hata durumunda ?ntan?ml? hata dizgisi yerine bir hata sayfas? sunmay? sa?layan 'onerror' ?zniteli?i i?in 'include' eleman? i?inde destek.
mod_cgi, mod_include, mod_isapi, ...
Ba?l?klar?n ortam de?i?kenlerine d?nü?ümü, ba?l?k zerki yoluyla baz? olas? kar??-site-betik sald?r?lar?n?n hafifletilmesinden ?nce daha h?zl? ve do?ru yap?lmaktad?r. Ge?ersiz karakterler (alt?izgiler dahil) i?eren ba?l?klar art?k sessizce b?rak?lmaktad?r.Apache'deki Ortam de?i?kenleri, b?yle ba?l?klar? gerektiren bozulmu? me?ru istemcilerin ?evresinden dolanabilen g?stericilere sahiptir. (Bu durum, bu de?i?kenleri kullanan tüm modülleri etkiler.)
mod_authz_core Yetkilendirme Kurallar? Ta??y?c?lar?
Geli?kin yetkilendirme kurallar? art?k Require y?nergesi ve <RequireAll> gibi ilgili ta??y?c? y?nergeler kullan?larak belirtilebilmektedir.
mod_rewrite
mod_rewrite bildik yeniden yazma senaryolar?n? basitle?tirmek i?in RewriteRule y?nergesine [QSD] (Query String Discard=sorgu dizgisini iptal) ve [END] se?eneklerini sa?lamaktad?r.
RewriteCond i?inde karma??k mant?ksal ifadeler kullan?m?n? mümkün k?lmaktad?r.
SQL sorgular?n?n RewriteMap i?levleri olarak kullan?lmas? sa?lanm??t?r.
mod_ldap, mod_authnz_ldap
mod_authnz_ldap kümelenmi? gruplara destek sa?lar.
mod_ldap zaman a??mlar?n? i?leme sokabilmek i?in LDAPConnectionPoolTTL, LDAPTimeout ve birtak?m ba?ka geli?tirmeler sahiptir. ?zellikle, bir LDAP sunucusunun bo?ta kalm?? ba?lant?lar?n? b?rakt?ran bir durumsal güvenlik duvar? varl???nda gerekli ayarlamalar? yapmak i?in kullan??l?d?r.
mod_ldap, art?k, LDAP ara? kiti kullanarak sa?lanan hata ay?klama bilgisini günlüklemek i?in LDAPLibraryDebug y?nergesini i?ermektedir.
mod_info
mod_info ?nceden ??zümlenmi? yap?land?rmay? art?k sunucunun ba?lat?lmas? s?ras?nda standart ??kt?ya d?kümleyebilmektedir.
mod_auth_basic
Temel kimlik kan?tlamay? taklit eden yeni temel mekanizma (2.4.5 itibariyle kullan?labilmektedir).
top

Programlardaki Geli?meler

fcgistarter
Yeni FastCGI artalan sunucusu ba?latma arac?
htcacheclean
Arabellekli URL'ler, istenirse metadata'y? da dahil ederek listelenebilmektedir.
Baz? URL'ler arabellekten tek tek silinebilmektedir.
Dosya boyutlar? belirtilen blok boyutuna yukar? do?ru yuvarlanabilmekte, b?ylece dosya boyutu s?n?rlar? diskteki ger?ek boyutlarla daha iyi e?lenebilmektedir.
Arabellek boyutu art?k, diskteki dosyalar?n boyutuna g?re bir s?n?ra ek olarak veya bunun yerine dosya dü?ümü say?s? ile s?n?rlanabilmektedir.
rotatelogs
Art?k ge?erli günlük dosyas?na bir ba? olu?turulabiliyor.
Art?k ?zel bir d?ndürme sonras? beti?i ?al??t?r?labiliyor.
htpasswd, htdbm
Bcrypt algoritmas? i?in destek (2.4.4 itibariyle kullan?labilmektedir).
top

Belgelendirme

mod_rewrite
mod_rewrite belgeleri, yeniden düzenlenerek, genel kullan?ma ve ?rneklere odakl? olarak ve di?er ??zümlerin hangi durumlarda daha uygun oldu?u da g?sterilerek hemen hemen tamamen yeniden yaz?ld?. Yeniden Yazma K?lavuzu art?k bir sayfa olmaktan ??k?p, ?ok daha ayr?nt?l? ve daha iyi düzenlenmi? bir b?lüm haline geldi.
mod_ssl
mod_ssl belgeleri, evvelki teknik ayr?nt?lara ek olarak ba?larken seviyesinde daha fazla ?rnekle büyük oranda geni?letildi.
?nbellek Kullan?m K?lavuzu
?nbellek Kullan?m K?lavuzu mod_cache taraf?ndan sa?lanan RFC2616 HTTP/1.1 ?nbellekleme ?zellikleri aras?da daha iyi ayr?m yap?labilmesi i?in ve socache arayüzü ile sa?lanan soysal anahtar/de?er ?nbelleklemesi yan?nda mod_file_cache gibi mekanizmalarla sa?lanan ?zelle?tirilebilir arabelleklemeyi de kapsamak üzere yeniden yaz?ld?.
top

Modül Geli?tirici De?i?iklikleri

Yap?land?rma Denetleme Kancas? Eklendi
Yeni bir kanca, check_config kancas?, pre_config ve open_logs kancalar? aras?nda ?al??mak üzere eklendi. Ayr?ca, httpd'ye -t se?ene?i verildi?inde test_config kancas?ndan ?nce ?al???r. check_config kancas?, modüllerin kar??l?kl? ba??ml? yap?land?rma y?nergesi de?erlerini yeniden yoklamas?n? ve iletiler konsola hala günlüklenebiliyorken bunlar?n ayarlanabilmesini sa?lar. Temel open_logs kanca i?levi konsol ??kt?s?n? hata günlü?üne y?nlendirmeden ?nce hatal? yap?land?rma sorunlar?na kar?? kullan?c? uyar?labilir.
?fade ??zümleyici Eklendi
Art?k genel ama?l? bir ifade ??zümleyicimiz var. API ap_expr.h i?inde incelenebilir. Evvelce mod_ssl i?inde ger?eklenmi? olan ifade ??zümleyiciden esinlenildi.
Yetkilendirme Kurallar? Ta??y?c?lar?
Yetkilendirme modülleri, <RequireAll> gibi geli?mi? yetkilendirme kural? ta??y?c?lar?n? desteklemek i?in ap_register_auth_provider() üzerinden art?k bir sa?lay?c? olarak ?al??t?r?labilmektedir.
Kü?ük Nesne Arabellekleme Arayüzü
ap_socache.h, evvelki mod_ssl oturum arabelle?i ger?eklenimine dayal? olarak kü?ük veri nesnelerini arabelleklemek i?in sa?lay?c? temelli bir arayüz ortaya koyar. Payla??ml? bellek ?evrimsel tamponu kullanan sa?lay?c?lar, disk bazl? dbm dosyalar? ve memcache ile da??t?lan arabellekler ?u an desteklenmektedir.
Arabellek Durum Kancas? Eklendi
mod_cache modülü art?k, arabellekleme karar? bilinir oldu?unda ?a?r?lan yeni bir cache_status kancas? i?eriyor. ?ntan?ml? ger?eklenim, yan?ta istemlik bir X-Cache ve X-Cache-Detail ekleyebilmektedir.

Geli?tirici belgeleri API de?i?ikliklerinin ayr?nt?l? bir listesini i?ermektedir.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期