<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Apache HTTP Sunucusu 2.2’de Yeni olan ?zellikler

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  pt-br  |  tr 

Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.0 ve 2.2 sürümleri aras?ndaki ba?l?ca farklara de?inilmi?tir. 1.3 sürümüne g?re yeni ?zellikler i?in Apache 2.0’da Yeni olan ?zellikler belgesine bak?n?z.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

?ekirdekteki Geli?meler

Authn/Authz
Mevcut kimlik do?rulama ve yetkilendirme modüllerinin i? i?leyi?i yeniden düzenlendi. Yeni mod_authn_alias modülü (2.3/2.4 sürümlerinde kald?r?lm??t?r) belli kimlik do?rulama yap?land?rmalar?n? büyük oranda basitle?tirebilir. Bu de?i?ikliklerin kullan?c?lar? ve modül yazarlar?n? nas?l etkiledi?ini ??renmek i?in modül de?i?ikliklerine ve geli?tirici de?i?ikliklerine bakabilirsiniz.
?nbellekleme
mod_cache, mod_cache_disk ve mod_mem_cache (2.3/2.4 sürümlerinde kald?r?lm??t?r) modüllerinde büyük oranda de?i?ikli?e gidilerek bunlar deneysel olmaktan ??kar?l?p üretim ama?l? modüller haline getirildiler. mod_cache_disk taraf?ndan kullan?lan disk alan?n?n htcacheclean taraf?ndan düzenli aral?klarla temizlenebilmesi sa?land?.
Yap?land?rma
?ntan?ml? yap?land?rma basitle?tirildi ve modüler bir yap?ya kavu?turuldu. S?k kullan?lan ortak ?zellikleri etkinle?tirmekte kullan?lan yap?land?rmalar gruplanarak bunlar?n Apache ile gelmesi ve ana sunucu yap?land?r?l?rken yap?land?rmaya kolayca eklenebilmesi sa?land?.
Nazik?e Durdurma
prefork, worker ve event MPM’leri art?k httpd’yi graceful-stop sinyali sayesinde nazik?e durdurabilmektedir. httpd program?n?n sonland?r?lmas?ndaki gecikmelere kar?? bir ?nlem olarak, iste?e ba?l? bir zaman a??m? belirtmeyi mümkün k?lan GracefulShutdownTimeout y?nergesi sayesinde sunum sürüyor olsa bile httpd sonland?r?labilmektedir.
Vekil Sunucu
Yeni mod_proxy_balancer modülü ile mod_proxy i?in yük dengeleme hizmetleri sa?lanm??, yeni mod_proxy_ajp modülü ile Apache Tomcat taraf?ndan kullan?lan Apache JServ Protokolünün 1.3 sürümü i?in destek eklenmi?tir.
Düzenli ?fade Kütüphanesi Güncellemesi
Apache, Perl uyumlu düzenli ifade kütüphanesinin 5.0 sürümünü (PCRE) i?ermektedir. configure beti?inin --with-pcre se?ene?i sayesinde httpd program? PCRE destekli olarak derlenebilmektedir.
Ak?ll? Süzme
mod_filter ??kt? süzge? zincirinin devingen olarak yap?land?r?lmas?n? sa?lar. Süzge?lerin herhangi bir istek veya yan?t ba?l???na veya bir ortam de?i?kenine dayanarak ko?ullu olarak yerle?tirilmesini mümkün k?lar ve bunu yaparken 2.0 mimarisindeki sorunlu ba??ml?l?klar ve s?ralama sorunlar?n?n da üstesinden gelir.
Büyük Dosya (>2GB) Deste?i
httpd art?k günümüzün 32 bitlik Unix sistemlerinde bulunan 2 GB’l?k büyük dosyalar? destekleyecek tarzda derlenebilmektedir. 2 GB’l?k istek g?vdelerine destek de ayr?ca eklenmi?tir.
Event MPM
event MPM modülü sürekli ba?lant? isteklerinin i?lenmesi ve ba?lant?lar?n kabul edilmesi i?in ayr? bir evre kullan?r. Sürekli ba?lant? (keepalive) isteklerinin i?lenmesi geleneksel olarak httpd’nin buna bir worker adamas?n? gerektirirdi. Bu adanm?? worker ba?lant? zaman a??m?na u?ray?ncaya de?in tekrar kullan?lamazd?.
SQL Veritaban? Deste?i
mod_dbd modülü apr_dbd arayüzü ile birlikte, ihtiyac? olan modüllere SQL deste?i sa?lar. Evreli MPM’ler i?in ba?lant? havuzlamas?n? destekler.
top

Modüllerdeki Geli?meler

Authn/Authz
Kimlik Do?rulama, Yetkilendirme ve Eri?im Denetimi ile ilgili modüller ?zetli kimlik do?rulamas?na daha iyi destek sa?lamak amac?yla yeniden isimlendirildi. ?rne?in, mod_auth modülü ?imdi mod_auth_basic ve mod_authn_file diye iki modüle b?lünmü?tür.; mod_auth_dbm modülünün ismi mod_authn_dbm ve mod_access modülünün ismi de mod_authz_host olarak de?i?tirilmi?tir. Ayr?ca, belli kimlik do?rulama yap?land?rmalar?n? basitle?tirmek üzere mod_authn_alias diye yeni bir modül vard?r (2.3/2.4 sürümlerinde kald?r?lm??t?r).
mod_authnz_ldap
Bu modül 2.0 sürümü mod_auth_ldap modülünün 2.2 Authn/Authz arayüzüne bir uyarlamas?d?r. Require y?nergesine LDAP ?znitelik de?erlerinin ve karma??k arama süzge?lerinin kullan?m? gibi yeni ?zellikler eklenmi?tir.
mod_authz_owner
Dosya sistemi üzerindeki dosyalara eri?imi dosya sahibine g?re düzenleyebilmeyi sa?layan yeni bir modüldür.
mod_version
?al??an sunucunun sürüm numaras?na g?re belli yap?land?rma bloklar?n? etkinle?tirebilen bir modüldür.
mod_info
Apache taraf?ndan ??zümlenen haliyle yap?land?rma y?nergelerinin g?sterilmesini sa?layan yeni ?config parametresini ekler. Modül ayr?ca, httpd -V’nin yapt??? gibi ek olarak derleme bilgisini ve tüm istek kancalar?n?n s?ras?n? da g?sterir.
mod_ssl
TLS ?ifrelemesini HTTP/1.1 i?in güncelleyen RFC 2817 i?in destek sa?lar.
mod_imagemap
mod_imap modülünün ismi yanl?? anlamalara meydan vermemek i?in mod_imagemap olarak de?i?tirildi.
top

Programlardaki Geli?meler

httpd
Mevcut yap?land?rmaya g?re yüklenen modülleri listelemek i?in -M diye yeni bir komut sat?r? se?ene?i eklendi. -l se?ene?inin aksine, bu se?enekle elde edilen liste mod_so üzerinden yüklenen DSO’lar? i?erir.
httxt2dbm
RewriteMap y?nergesinde dbm e?lem türü ile kullanmak üzere metin girdilerden DBM dosyalar? üretmek i?in kullan?lan yeni bir program.
top

Modül Geli?tirici De?i?iklikleri

APR 1.0 Programlama Arayüzü
Apache 2.2’de APR 1.0 API kullan?lm??t?r. Kullan?m? ?nerilmeyen tüm i?levler ve simgeler APR ve APR-Util’den kald?r?lm??t?r. Ayr?nt?lar i?in APR Sitesine bak?n?z.
Authn/Authz
Da??t?mla gelen kimlik do?rulama ve yetkilendirme modüllerinin isimleri a?a??daki gibi de?i?tirildi:
  • mod_auth_* -> HTTP kimlik do?rulamas?n? ger?ekle?tiren modüller.
  • mod_authn_* -> Kimlik do?rulamas?n?n artalan?na destek sa?layan modüller.
  • mod_authz_* -> Yetkilendirmeyi (veya eri?imi) ger?ekle?tiren modüller.
  • mod_authnz_* -> Kimlik do?rulama ve yetkilendirmeyi birlikte ger?ekle?tiren modüller.
Yeni kimlik do?rulama artalan?n?n olu?turulmas?n? büyük oranda kolayla?t?ran yeni bir kimlik do?rulama artalan? sa?lay?c? ?emas? vard?r.
Ba?lant? Hatalar?n?n Günlüklenmesi
?stemci ba?lant?s?nda ortaya ??kan hatalar? günlü?e kaydetmek i?in ap_log_cerror isminde yeni bir i?lev eklendi. B?yle bir durumda günlük kayd? istemcinin IP adresini i?ermektedir.
Deneme Yap?land?rma Kancas? Eklendi
Kullan?c?, httpd’yi sadece -t se?ene?i ile kulland??? takdirde ?zel kod icra edilmesini isteyen modüllere yard?mc? olmak üzere test_config diye yeni bir kanca i?lev eklendi.
Evreli MPM’lerin Y???t Boyutunun Ayarlanmas?
Tüm evreli MPM’lerin y???t boyutunu ayarlamak üzere ThreadStackSize isminde yeni bir y?nerge eklendi. ?ntan?ml? y???t boyutunun kü?ük oldu?u platformlarda baz? ü?üncü parti modüller taraf?ndan buna ihtiya? duyulmaktad?r.
??kt? süzge?lerinde protokoller
Evvelce her süzge? etkiledi?ini yan?t ba?l?klar?n?n do?ru olarak üretilmesini sa?lamak zorundayd?. Süzge?ler art?k protokol y?netimini ap_register_output_filter_protocol veya ap_filter_protocol i?levi üzerinden mod_filter modülüne devredebilmektedir.
?zleme kancas? eklendi
?zleme kancas?, modüllerin ana (tepe) süre?teki s?radan/zamanlanm?? i?lerini yapacak modülleri etkinle?tirir.
Düzenli ifade programlama aryüzü de?i?ti
pcreposix.h ba?l?k dosyas? art?k yok; yerine ap_regex.h dosyas? ge?ti. Eski ba?l?k dosyas?nca ifade olunan POSIX.2 regex.h ger?eklenimi ?imdi ap_ isim alan? alt?nda ap_regex.h ba?l?k dosyas?ndad?r. regcomp, regexec gibi i?levlerin yerine de art?k ap_regcomp, ap_regexec i?levleri ge?erlidir.
DBD Arayüzü (SQL Veritaban? API)

Apache 1.x ve 2.0’da, modüller, SQL veritabanlar?n? kendileri y?netebilmek i?in sorumlulu?u alacak bir SQL artalan?na ihtiya? duymaktad?r. Her biri kendi ba?lant?s?na sahip bir sürü modül oldu?unda bu y?ntem ?ok verimsiz olabilmektedir.

Apache 2.1 ve sonras?nda veritaban? ba?lant?lar?n? (evreli olsun olmas?n MPM’lerin eniyilenmi? stratejileri dahil) y?netmek i?in ap_dbd arayüzü kullan?lm??t?r. APR 1.2 ve sonras?nda ise veritaban? ile etkile?im apr_dbd arayüzüyle sa?lanm??t?r.

Yeni modüllerin tüm SQL veritaban? i?lemlerinde bu arayüzü kullanmalar? ?NER?lir. Mevcut uygulamalar?n uygulanabildi?i takdirde hem kullan?c?lar?na ?nerilen bir se?enek olarak hem de ?effaf olarak kullanmak üzere kendilerini güncellemeleri ?NER?ir.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  pt-br  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期