<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Apache HTTP Sunucusu 2.0’da Yeni olan ?zellikler

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  pt-br  |  ru  |  tr 

Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 1.3 ve 2.0 sürümleri aras?ndaki ba?l?ca de?i?ikliklerin baz?lar?na de?inilmi?tir.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

?ekirdekteki Geli?meler

Unix Evreleri
POSIX evreleri deste?i olan Unix sistemlerinde Apache httpd, ?ok evreli kipte ?ok süre?lilik ?eklinde melez bir yap?da ?al???r. Bu bir ?ok bak?mdan ?l?eklenebilirli?i artt?rsa da bütün yap?land?rmalarda sa?lanamaz.
Yeni Paket Derleme Sistemi
Yeni kaynak paketi derleme sistemi autoconf ve libtool’a dayal? olarak s?f?rdan, yeni ba?tan yaz?ld?. B?ylece Apache httpd’nin paket yap?land?rma sistemi di?er paketlerinkiyle benzerlik kazanm?? oldu.
?ok Say?da Protokol Deste?i
Apache HTTP Sunucusu art?k ?ok say?da protokol ile hizmet sunacak bir alt yap?ya sahiptir. ?rne?in, mod_echo modülü bu ama?la yaz?lm??t?r.
Unix d??? platformalara daha iyi destek
Apache HTTP Sunucusu 2.0 sürümleri, BeOS, OS/2, Windows gibi Unix olmayan platformlarda daha h?zl? ve daha kararl? ?al??acak duruma getirilmi?tir. Genelde iyi geli?tirilmemi? olan dolay?s?yla istenen ba?ar?m? sa?layamayan POSIX taklit katmanlar?n?n kullan?m?ndan vazge?ilmi?, platforma ?zgü ?ok süre?lilik modülleri (MPM) ve Apache Ta??nabilirlik Arayüzü (APR) sayesinde bu platformlar art?k kendi do?al programlama arayüzleriyle ger?eklenir olmu?tur.
Yeni Apache httpd Programlama Arayüzü
Modüller i?in kullan?lan programlama arayüzü 2.0 sürümüyle ?nemli de?i?ikliklere u?ram??t?r. 1.3 sürümünde g?rülen modüllerle ilgili s?ralama/?ncelik sorunlar?n?n ?o?u giderilmi?tir. 2.0 sürümü bu i?lemleri daha bir ?zdevimli yapar olmu?tur; daha fazla esneklik sa?lamak i?in art?k kancal? modül s?ralamas? kullan?labilmektedir. Ayr?ca, arayüze, Apache HTTP Sunucususu ?ekirde?ini yamamaya gerek kalmadan modüllerle sunucu yeteneklerinin artt?r?labilmesini sa?layan yeni ?a?r?lar eklenmi?tir.
IPv6 Deste?i
IPv6’n?n Apache Ta??nabilirlik Arayüzü kütüphanesi taraf?ndan desteklendi?i sistemlerde Apache httpd ?ntan?ml? olarak IPv6 soketlerini dinler. Bundan ba?ka, Listen, NameVirtualHost ve VirtualHost y?nergelerinin IPv6 say?sal adres dizgelerini desteklemesi sa?lanm??t?r.
?rnek: Listen [2001:db8::1]:8080
Süzme
Apache httpd modülleri, art?k, sunucuya teslim edilen veya sunucudan teslim al?nan i?erik ak?mlar? üzerinde süzge? gibi davranacak ?ekilde yaz?labilmektedir. Bu sayede, ?rne?in CGI betiklerinin ??kt?lar?n?n mod_include modülünün INCLUDES süzgeci kullan?larak SSI y?nergeleri i?in ??zümlenmesi mümkündür. CGI programlar?n?n birer eylemci olarak davranmas? gibi, mod_ext_filter modülü de harici programlar?n birer süzge? olarak davranabilmesini mümkün k?lar.
?ok Dilli Hata Yan?tlar?
Hata yan?tlar?n?n taray?c?lara y?nelik iletileri art?k SSI belgeleri kullan?larak ?e?itli dillerde sa?lanabilmektedir. Bunlar ayr?ca y?netici taraf?ndan g?rünü? ve kullan??l?l?k tutarl?l??? bak?m?ndan ki?iselle?tirilebilmektedir.
Basitle?tirilmi? Yap?land?rma
Baz? y?nergelerle ilgili kafa kar???kl?klar? giderilmi?tir. Bilhassa belli bir IP adresini dinlemek i?in kullan?lan Port ve BindAddress y?nergeleri ile ilgili kar???kl???n ?nüne ge?mek i?in sadece Listen y?nergesi yeterli olmaktad?r. ServerName y?nergesi ise sadece y?nlendirme ve sanal konak tan?ma amac?yla sunucu ismi ve port belirtiminde kullan?lmaktad?r.
Do?al Windows NT Unicode Deste?i
Apache httpd 2.0, Windows NT üzerinde art?k tüm dosya sistemi kodlamalar?nda utf-8 kullanmaktad?r. Bu destek, Windows 2000 ve Windows XP dahil tüm Windows NT temelli sistemlere ?ok dillilik deste?ini sa?lamak üzere mevcut Unicode dosya sistemine do?rudan uyarlan?r. Dosya sisteminde makinenin yerel karakter kodlamas?n? kullanan kullanan Windows 95, 98 ve ME i?in bu destek yoktur.
Düzenli ?fade Kütüphanesi Güncellemesi
Apache httpd 2.0’da Perl uyumlu düzenli ifade kütüphanesi bulunur. Tüm düzenli ifadelerde art?k ?ok daha gü?lü olan Perl 5 s?zdizimi kullan?lmaktad?r.
top

Modüllerdeki Geli?meler

mod_ssl
Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, OpenSSL taraf?ndan sa?lanan SSL/TLS ?ifreleme protokollerine bir arayüzdür.
mod_dav
Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, site i?eri?inin destek ve bak?m? i?in HTTP da??t?k yaz?m ve sürüm y?netimi (DAV - Distributed Authoring and Versioning) belirtimini ger?ekler.
mod_deflate
Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül sayesinde a? band geni?li?inden daha verimli yararlanabilmek i?in i?eri?in s?k??t?r?larak g?nderilmesini talep eden taray?c?lar?n desteklenmesi mümkün olmu?tur.
mod_auth_ldap
Apache httpd 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik do?rulamas?nda kullan?lan delillerin saklanmas? i?in LDAP veritaban?n?n kullan?labilmesini mümkün k?lar. Karde? modülü olan mod_ldap ise ba?lant? havuzlamas? ve sonu?lar?n ?nbelle?e al?nmas? ile ilgilenir.
mod_auth_digest
Payla??ml? belle?i kullanan süre?lere kar?? oturum ?nbelleklemesi i?in ek destek i?erir.
mod_charset_lite
Apache httpd 2.0’da yeni olan bu deneysel modül, karakter kümesi d?nü?ümleri veya kayd? i?in destek sa?lar.
mod_file_cache
Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, Apache HHP Sunucusu 1.3’teki mod_mmap_static modülünün i?levselli?ini i?ermenin yan?nda buna ?nbellekleme yetenekleri de ekler.
mod_headers
Bu modül Apache httpd 2.0’da daha esnek hale getirilmi?tir. Art?k mod_proxy taraf?ndan kullan?lan istek ba?l?klar? de?i?tirilebilmekte ve bunlar yan?t ba?l?klar?na ?artl? olarak atanabilmektedir.
mod_proxy
Bu modül HTTP/1.1 uyumlu vekaleti daha güvenilir k?lmak ve yeni süzge? alt yap?s?n?n getirilerinden de yararlanmak amac?yla yeni ba?tan yaz?lm??t?r. Bunun yan?nda, <Proxy> b?lümünün yeni hali vekil siteleri desteklemek bak?m?ndan daha okunabilir (ve kendi i?inde daha h?zl?) olmas? sa?lanm??t?r; <Directory "proxy:..."> yap?land?rmas? art?k desteklenmemektedir. Modül, proxy_connect, proxy_ftp ve proxy_http ?eklinde her biri belli bir protokolü destekleyen ayr? modüllere b?lünmü?tür.
mod_negotiation
Yeni ForceLanguagePriority y?nergesi sayesinde istemciye “Kabul edilebilir bir g?sterim ?e?idi yok” ya da “?ok say?da se?im belirtilmi?” yan?t?n? d?ndürmek yerine tüm durumlara uyan bir sayfan?n g?nderilebilmesi sa?lanm??t?r. Bundan ba?ka, uzla??m ve MultiViews algoritmalar? daha tutarl? sonu?lar elde etmek amac?yla elden ge?irilmi? ve belge i?eri?i ile daha iyi e?le?en yeni bir tür e?lem yap?s? sa?lanm??t?r.
mod_autoindex
Dizin i?eriklerinin ?zdevimli listelenmesi art?k HTML tablolar? kullan?lacak ?ekilde yap?land?r?labilmektedir. B?ylece sayfa daha iyi bi?emlenebilmekte, i?erik daha hassas s?ralanabilmekte, sürüm numaras?na g?re s?ralama yap?labilmekte ve dosya ismi kal?plar? kullan?larak sadece istenen i?erik listelenebilmektedir.
mod_include
Yeni y?nergeler, de?i?tirilecek SSI elemanlar? i?in ?ntan?ml? ba?lang?? ve biti? etiketlerine izin vermekte, hatalar?n ve zaman bi?emleme yap?land?rmalar?n?n SSI belgesinde de?il ana yap?land?rma dosyas?nda bulunmas? mümkün olmaktad?r. Düzenli ifadelerin gruplanm?? sonu?lar? (Perl düzenli ifade s?zdizimi kullan?lmaktad?r) mod_include modülünün $0 .. $9 de?i?kenleri sayesinde kullan?labilmektedir.
mod_auth_dbm
AuthDBMType y?nergesi sayesinde art?k ?ok say?da DBM tarz? veritaban? türü desteklenmektedir.

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  pt-br  |  ru  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期