<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

?ok Süre?lilik Modülleri (MPM’ler)

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

Bu belgede ?ok Süre?lilik Modülü denince ne anla??ld??? ve bunlar?n Apache HTTP Sunucusu taraf?ndan nas?l kullan?ld?klar? a??klanm??t?r.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

Giri?

Apache HTTP Sunucusu ?ok ?e?itli platformlar üstünde farkl? ortamlarda ?al??abilen gü?lü ve esnek bir HTTP sunucusu olarak tasarlanm??t?r. Farkl? platformlar ve farkl? ortamlar ?o?unlukla farkl? ?zellikler veya ayn? ?zelli?in en yüksek verimlilikle ger?eklenmesi i?in farkl? y?ntemler gerektirir. Apache httpd, geni? ortam ?e?itlili?ini daima modüler tasar?m? sayesinde uzla?t?rm??t?r. Bu tasar?m, site y?neticilerine, sunucular?nda bulunmas?n? istedikleri ?zellikleri derleme s?ras?nda veya ?al??ma an?nda gerekli modülleri yüklemek suretiyle se?ebilme imkan? verir.

Apache HTTP Sunucusu 2.0, bu modüler tasar?m? sunucunun en temel i?levlerine kadar indirmi?tir. Sunucu, ?ok Süre?lilik Modülleri ad? verilen ve makine üzerindeki a? portlar?n?n ba?lanmas?ndan, isteklerin kabul edilmesinden ve bu istekleri yan?tlayacak ?ocuklara da??tmaktan sorumlu olan modüllerin se?imine imkan verecek bir yap?lanma ile gelir.

Sunucunun modüler tasar?m?n?n bu seviyede geni?letilmesi iki ?nemli yarar sa?lar:

Kullan?c? a??s?ndan MPM’lerin di?er Apache httpd modüllerinden g?rünü?te bir fark? yoktur. As?l fark sunucuya yüklenebilecek azami MPM modülü say?s?n?n bir ve yaln?z bir olarak s?n?rlanm?? olmas?d?r. Mevcut MPM modülleri modül dizini sayfas?nda listelenmi?tir.

top

?ntan?ml? MPM’ler

A?a??daki tabloda ?e?itli i?letim sistemlerinde ?ntan?ml? olan MPM’ler listelenmi?tir. Derleme s?ras?nda ba?ka bir se?im yapmad???n?z takdirde bu i?letim sistemlerinde bu MPM’ler se?ilmi? olacakt?r.

Netwarempm_netware
OS/2mpmt_os2
UnixPlatformun yapabildiklerine ba?l? olarak, prefork, worker veya event
Windowsmpm_winnt

'Unix' burada Unix benzeri i?letim sistemleri anlam?nda kullan?lm??t?r (?rn, Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, vb.

Unix durumunda, hangi MPM'nin kurulaca?? karar? ?u 2 soruya verilecek yan?ta ba?l?d?r:

1. Sistem evreleri destekliyor mu?

2. Sistem evreleri "thread-safe polling" anlam?nda destekliyor mu (?zellikle kqueue ve epoll i?levlerini)?

Her iki soruya da verilen yan?t 'evet' ise, ?ntan?ml? MPM'niz event modülüdür.

Birincinin yan?t? 'evet' ikincinin 'hay?r' ise ?ntan?ml? MPM'niz worker modülüdür.

Yan?tlar?n her ikisi de 'hay?r' ise ?ntan?ml? MPM'niz prefork modülüdür.

Uygulamada, günümüzdeki i?letim sistemlerinin tümü bu iki ?zelli?i destekledi?inden ?ntan?ml? MPM'niz hemen hemen daima event modülü olacakt?r.

top

Bir MPM'i bir duruk modül olarak derlemek

MPM'ler tüm platformlarda duruk (static) modüller olarak derlenebilir. Derleme s?ras?nda tek bir modül se?ilir ve sunucu ile ilintilenir. MPM de?i?tirilmek istenirse sunucunun yeniden derlenmesi gerekir.

?ntan?ml? MPM se?imin de?i?tirmek i?in configure beti?inin --with-mpm=AD se?ene?i kullan?l?r. Buradaki AD istenen MPM'in ismidir.

Sunucu bir kere derlendi mi, hangi MPM'in se?ilmi? oldu?unu ./httpd -l komutuyla ??renebilirsiniz. Bu komut, i?erilen MPM dahil, sunucu i?inde derlenmi? bütüm modülleri listeler.

top

Bir MPM'i bir DSO modülü olarak derlemek

Unix ve benzeri platformlarda, MPM'ler DSO modülleri olarak derlenebilir ve di?er DSO modülleri gibi sunucuya devingen olarak yüklenebilir. DSO modülü olarak derlenen MPM'ler, sunucunun yeniden derlenmesini gerektirmeden LoadModule y?nergesi güncellenerek de?i?tirilebilir.

LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so

LoadModule y?nergesini birden fazla MPM i?in kullanmak sunucunun ba?lat?lmas? s?ras?nda a?a??daki hatan?n olu?mas?na sebep olur.

AH00534: httpd: Configuration error: More than one MPM loaded.

Bu ?zellik configure beti?inin --enable-mpms-shared se?ene?i ile etkinle?tirilebilir. all de?eri belirtilerek platform i?in kullan?labilen tüm modüller kurulur. ?stenirse, de?er olarak bir MPM listesi de belirtilebilir.

?zdevinimli olarak se?ilerek veya configure beti?ine --with-mpm se?ene?iyle belirtilerek se?ilen ?ntan?ml? MPM üretilen sunucu yap?land?rma dosyas?yla yüklenir. Farkl? bir MPM se?mek i?in MPM'i LoadModule y?nergesinde belirtin.

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期