<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Apache HTTPd’nin ba?lat?lmas?

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Apache normal olarak, Windows'ta bir hizmet olarak ?al???r. Ayr?nt?l? bilgi i?in Apache HTTPD’nin bir hizmet olarak ?al??t?r?lmas? b?lümüne bak?n?z.

Unix’te ise artalanda isteklere yan?t vermek i?in sürekli ?al??an bir artalan sürecidir. Bu belgede httpd’nin nas?l ?al??t?r?laca?? a??klanmaktad?r.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

Apache Nas?l Ba?lat?l?r?

Yap?land?rma dosyas?nda Listen y?nergesi ile ?ntan?ml? olan port 80 (veya 1024’ten kü?ük herhangi bir port) belirtilmi?se Apache HTTP Sunucusunu ba?latmak i?in root yetkileri gerekecektir. Sunucu ba?lat?l?p günlük dosyalar?n? a?mak gibi baz? ?n haz?rl?k etkinliklerinde bulunduktan sonra istemcilerden gelen istekleri dinlemek ve yan?t vermek i?in ?e?itli ?ocuk süre?ler ba?lat?r. Ana httpd süreci root kullan?c?s?n?n aidiyetinde ?al??mas?n? sürdürürken ?ocuk süre?ler daha az yetkili bir kullan?c?n?n aidiyetinde ?al???r. Bu i?lem se?ilen ?ok Süre?lilik Modülü taraf?ndan denetlenir.

httpd’yi ?al??t?rmak i?in ?nerilen y?ntem apache2ctl beti?ini kullanmakt?r. Bu betik, httpd’nin baz? i?letim sistemlerinde i?levini gerekti?i gibi yerine getirebilmesi i?in gereken belli ortam de?i?kenlerini ayarlar ve httpd’yi ?al??t?r?r. apache2ctl, komut sat?r? argümanlar?n? httpd’ye aktarabildi?inden gerekli httpd se?enekleri apache2ctl beti?ine komut sat?r? se?enekleri olarak belirtilebilir. Ayr?ca, apache2ctl beti?inin i?eri?ini do?rudan düzenlemek suretiyle beti?in ba?lang?? sat?rlar?ndaki HTTPD de?i?kenine httpd ?al??t?r?labilir dosyas?n?n do?ru yerini ve daima mevcut olmas?n? istedi?iniz komut sat?r? se?eneklerini belirtebilirsiniz.

httpd ?al??t?r?ld???nda yapt??? ilk ?ey yap?land?rma dosyas? apache2.conf’u bulup okumakt?r. Bu dosyan?n yeri derleme s?ras?nda belirtilmekteyse de -f komut sat?r? se?ene?i kullan?larak ?al??t?rma s?ras?nda belirtmek de mümkündür:

/usr/local/apache2/bin/apache2ctl -f /etc/apache2/apache2.conf

Ba?latma s?ras?nda her?ey yolunda giderse sunucu kendini u?birimden ay?racak ve hemen ard?ndan u?birim, komut istemine dü?ecektir. Bu, sunucunun etkin ve ?al??makta oldu?unu g?sterir. Art?k taray?c?n?z? kullanarak sunucuya ba?lanabilir ve DocumentRoot dizinindeki deneme sayfas?n? g?rebilirsiniz.

top

Ba?latma S?ras?ndaki Hatalar

Apache ba?latma s?ras?nda ?lümcül bir sorunla kar??la?acak olursa ??kmadan ?nce sorunu a??klayan bir iletiyi konsola veya ErrorLog y?nergesi ile belirtilen hata günlü?üne yazacakt?r. En ?ok kar??la??lan hata iletilerinden biri "Unable to bind to Port ..." dizgesidir. Bu iletiye genellikle ?u iki durumdan biri sebep olur:

Bu ve di?er sorun ??zme talimatlar? i?in Apache SSS’sini inceleyiniz.

top

Sistem A??l???nda Ba?latma

Sunucunuzun sistem yeniden ba?lat?ld?ktan sonra ?al??mas?na devam etmesini istiyorsan?z sistem ba?latma betiklerinize (genellikle ya rc.local dosyas?d?r ya da bir rc.N dizininde bir dosyad?r) apache2ctl beti?i i?in bir ?a?r? eklemelisiniz. Bu, Apache sunucunuzu root yetkileriyle ba?latacakt?r. Bunu yapmadan ?nce sunucunuzun güvenlik ve eri?im k?s?tlamalar? bak?m?ndan gerekti?i gibi yap?land?r?ld???ndan emin olunuz.

apache2ctl beti?i, bir standart SysV init beti?i gibi davranacak ?ekilde tasarlanm??t?r. start, restart ve stop argümanlar?n? kabul edebilir ve bunlar? httpd’ye uygun sinyallere d?nü?türebilir. Bu bak?mdan, ?o?unlukla uygun init dizinlerinden birine apache2ctl beti?i i?in basit?e bir ba? yerle?tirebilirsiniz. Fakat bunu yapmadan ?nce beti?in sisteminizin gereklerini yerine getirdi?inden emin olunuz.

top

Ek Bilgiler

httpd, apache2ctl ve sunucuyla gelen di?er destek programlar?n?n komut sat?r? se?enekleri hakk?nda ek bilgi Sunucu ve Destek Programlar? sayfas?nda bulunabilir. Ayr?ca, Apache da??t?m?nda bulunan tüm modüller ve bunlarla sa?lanan y?nergeler hakk?nda da belgeler vard?r.

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期