<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Derleme ve Kurulum

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri sistemlerde derlenmesini ve kurulmas?n? kapsar. Windows üzerinde derleme ve kurulum i?in Apache HTTP Sunucusunun Microsoft Windows ile kullan?m? ve Apache HTTP Sunucusunun Microsoft Windows i?in Derlenmesi b?lümüne bak?n?z. Di?er platformlar i?in ise platform belgelerine bak?n?z.

Apache HTTP Sunucusunun, derleme ortam?n? olu?turmak i?in ?o?u A??k Kaynak Kodlu projenin yapt??? gibi libtool ve autoconf kullan?r.

E?er sadece sürüm yükseltiyorsan?z (2.4.9’dan 2.4.10’a yükseltmek gibi) lütfen do?rudan Yükseltme b?lümüne atlay?n?z.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

Tez canl?lar i?in genel bir bak??

Fedora/CentOS/Red Hat Enterprise Linux üzerinde kurulum
sudo yum install httpd
sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl start httpd
Bu da??t?mlar?n yeni sürümlerinde yum yerine dnf kullan?lmaktad?r.yum. Daha ayr?nt?l? bilgi i?in Fedora projesinin belgelerine bak?n?z.
Ubuntu/Debian üzerinde kurulum
sudo apt install apache2
sudo service apache2 start
Daha ayr?nt?l? bilgi i?in Ubuntu belgelerine bak?n?z.
Kaynak koddan kurulum
?ndirme http://httpd.apache.org/download.cgi adresinden en son da??t?m? indirin.
Paketi a?ma $ gzip -d httpd-NN.tar.gz
$ tar xvf httpd-NN.tar
$ cd httpd-NN
Yap?land?rma $ ./configure --prefix=?NEK
Derleme $ make
Kurulum $ make install
Ki?iselle?tirme $ vi ?NEK/conf/apache2.conf
Deneme $ ?NEK/bin/apache2ctl -k start

NN yerine kuraca??n?z sürümü, ?NEK yerine de dosya sisteminde sunucunun alt?na kurulaca?? dizin yolunu yaz?n?z. ?NEK belirtilmezse /usr/local/apache2 ?ntan?ml?d?r.

Derleme ve kurulum i?leminin her a?amas?, Apache HTTPd Sunucusunun derlenmesi ve kurulmas? i?in gerekenler ba?ta olmak üzere a?a??da ayr?nt?l? olarak a??klanm??t?r.

Kulland???n?z platformu burada g?remiyor musunuz? Bu belgeleri geli?tirmek i?in gelin bize yard?mc? olun.
top

Gereksinimler

Apache httpd’yi derleyebilmek i?in ?unlar mevcut olmal?d?r:

APR ve APR-Util
APR ve APR-Util'in sisteminizde kurulu oldu?undan emin olun. Kurulu de?ilse veya sisteminizce sa?lanm?? sürümlerini kullanmak istemiyorsan?z APR ve APR-Util'in ikisini birden Apache APR'den indirin ve onlar? Apache httpd da??t?m?n? a?t???n?z dizinin alt?nda /httpd_kaynakkod_k?k_dizini/srclib/apr ve /httpd_kaynakkod_k?k_dizini/srclib/apr-util dizinlerine a??n (Dizin isimlerinin sürüm numaras? i?ermemesine dikkat edin, ?rne?in, APR da??t?m? /httpd_kaynakkod_k?k_dizini/srclib/apr/ alt?nda olsun.) ve ./configure beti?inin --with-included-apr se?ene?ini kullan?n. Baz? platformlarda, httpd'nin, kurulu APR ve APR-Util kopyan?za kar??n derlenmesini sa?lamak i?in ilgili -dev paketlerini kurman?z gerekebilir.
Perl-Uyumlu Düzenli ?fade Kütüphanesi (PCRE)
Bu kütüphane gereklidir, ancak art?k httpd ile birlikte da??t?lmamaktad?r. Kaynak kodunu http://www.pcre.org sitesinden indirin ve bir port veya paket olarak kurun. E?er derleme sisteminiz PCRE kurulumunuz taraf?ndan kurulan pcre-config beti?ini bulamazsa --with-pcre se?ene?ini kullanarak yerini belirtin. Baz? platformlarda, httpd'nin, kurulu PCRE kopyan?za kar??n derlenmesini sa?lamak i?in ilgili -dev paketlerini kurman?z gerekebilir.
Disk Alan?
Ge?ici olarak en az?ndan 50 MB bo? disk alan?n?z oldu?undan emin olunuz. Kurulumdan sonra sunucu yakla??k 10 MB disk alan? kapl?yor olacakt?r. As?l disk alan? gereksinimi se?ti?iniz yap?land?rma se?eneklerine, ü?üncü parti modüllere ve ?üphesiz sitenizin veya sunucu üzerindeki sitelerin boyutlar?na g?re de?i?iklik g?sterecektir.
ANSI-C Derleyici ve Derleme Sistemi
Bir ANSI-C derleyicinin kurulu oldu?undan emin olunuz. Free Software Foundation (FSF) taraf?ndan da??t?lan GNU C derleyicisini (GCC) kullanman?z ?nerilir. GCC yoksa en az?ndan sat?c?n?z?n derleyicisinin ANSI uyumlu oldu?undan emin olunuz. Ayr?ca, PATH ortam de?i?keninizin i?erdi?i yollarda make gibi temel derleme ara?lar? da bulunmal?d?r.
Zaman?n do?ru belirlenmesi
HTTP protokolünün elemanlar? sunulduklar? tarih ve saate g?re ifade edilirler. Bu bak?mdan sisteminizdeki zaman ayarlama olu?umunun ayarlar?n? g?zden ge?irmenizin tam s?ras?d?r. Bu ama?la, A? Zaman Protokolüne (NTP) g?re ?al??an ntpdate veya xntpd programlar? kullan?l?r. NTP yaz?l?mlar? ve halka a??k zaman sunucular? hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgi i?in NTP sitesine bak?n?z.
Perl 5 [SE??ML?K]
Perl ile yaz?lm?? apxs veya dbmmanage gibi baz? betikleri desteklemek i?in Perl 5 yorumlay?c?s? gerekir (5.003 veya daha yeni sürümleri yeterlidir). E?er configure beti?i sisteminizde Perl 5 yorumlay?c?s? bulamazsa bu betikleri kullanamazs?n?z. Ancak, bu durum Apache HTTPd’nin derlenip kurulmas?na engel de?ildir.
top

?ndirme

Apache HTTP Sunucusunu, ?e?itli yans?lar?n da listelendi?i Apache HTTP Sunucusu indirme sayfas?ndan indirebilirsiniz. Unix benzeri sistemler kullanan Apache HTTPd kullan?c?lar?n?n kaynak paketlerinden birini indirip derlemeleri daha iyi olacakt?r. Derleme i?lemi (a?a??da a??klanm??t?r) kolayd?r ve sunucunuzu ihtiya?lar?n?za uygun olarak ki?iselle?tirmenize imkan tan?r. Ayr?ca, haz?r derlenmi? paketler ?o?unlukla en son kaynak sürüm kadar güncel de?ildirler. E?er b?yle bir paket indirmi?seniz, kurarken paketin i?inde bulunan INSTALL.bindist dosyas?ndaki talimatlara uyunuz.

?ndirme i?leminin ard?ndan Apache HTTP Sunucusunun eksiksiz ve de?i?ikli?e u?ramam?? oldu?unun do?rulanmas? ?nemlidir. Bu indirilen tar paketinin PGP imzas?na g?re s?nanmas? ile sa?lanabilir. Bunun nas?l yap?laca?? indirme sayfas?nda anlat?ld??? gibi PGP kullan?m?n?n anlat?ld??? daha geni? bir ?rnek de vard?r.

top

Paketi a?ma

Apache HTTP Sunucusu tar paketinden s?k??t?rmay? kald?rd?ktan sonra tar ar?ivinden dosyalar? ??karmak basit bir i?lemdir:

$ gzip -d httpd-NN.tar.gz
$ tar xvf httpd-NN.tar

Bu i?lem bulundu?unuz dizinin i?inde da??t?m?n kaynak dosyalar?n? i?eren yeni bir dizin olu?turacakt?r. Sunucuyu derleme i?lmine ba?layabilmek i?in ?nce cd ile bu dizine ge?melisiniz.

top

Kaynak a?ac?n?n yap?land?r?lmas?

Sonraki ad?m, Apache HTTPd kaynak a?ac?n?n platformunuza ve ki?isel gereksinimlerinize uygun olarak yap?land?r?lmas?d?r. Bu i?lem da??t?m?n k?k dizininde bulunan configure beti?i kullan?larak yap?l?r. (Apache HTTPd kaynak a?ac?n?n resmen da??t?ma girmemi? bir sürümünü indiren geli?tiricilerin sistemlerinde autoconf ve libtool kurulu olmas? ve sonraki ad?ma ge?mek i?in buildconf ?al??t?rmalar? gerekir. Bu i?lem resmi da??t?mlar i?in gerekli de?ildir.)

Kaynak a?ac?n? tamamen ?ntan?ml? se?enekler kullan?larak derlemek i?in ./configure komutunu vermek yeterlidir. ?ntan?ml? se?enekleri de?i?tirmek i?in configure beti?i ?e?itli de?i?kenler ve komut sat?r? se?enekleri kabul eder.

En ?nemli se?enek, Apache HTTP Sunucusunun kurulaca?? yerin belirlenmesini, dolay?s?yla Apache’nin bu konumda do?ru olarak ?al??mas? i?in yap?land?r?lmas?n? sa?layan --prefix’tir. Kurulacak dosyalar?n yerleri ile ilgili daha ayr?nt?l? denetim ek yap?land?rma se?enekleri ile mümkün k?l?nm??t?r.

Bu noktada ayr?ca, Apache HTTPd’de hangi ?zelliklerin bulunmas?n? istedi?inizi modülleri etkin k?larak veya iptal ederek belirtebilirsiniz. Apache, ?ntan?ml? olarak i?erilmi? pek ?ok modülle gelir. Bunlar ?al??ma an?nda devereye sokulup ??kar?labilen payla??mla? nesneler (DSO'lar) olarak derlenebilir. Ayr?ca, istedi?iniz modülleri derleme s?ras?nda --enable-module=static se?ene?ini kullanarak dura?an olarak derleyebilirsiniz. Ek modüller --enable- modül se?enekleri kullan?larak etkinle?tirilir. Buradaki modül, ?nünden mod_ dizgesi kald?r?lm?? ve i?indeki alt?izgi imleri tire imleri ile de?i?tirilmi? modül ismidir. Temel modülleri de benzer ?ekilde --disable-modül se?enekleriyle iptal edebilirsiniz. configure beti?i mevcut olmayan modüller i?in sizi uyarmay?p, se?ene?i yok saymakla yetinece?inden, bu se?enekleri kullan?rken dikkatli olmal?s?n?z.

Ek olarak, bazen kulland???n?z derleyici, kütüphaneler veya ba?l?k dosyalar?n?n yerleri hakk?nda configure beti?ine ilave bilgiler sa?laman?z gerekir. Bu i?lem configure beti?ine ya ortam de?i?kenleriyle ya da komut sat?r? se?enekleriyle bilgi aktar?larak yap?l?r. Daha fazla bilgi i?in configure k?lavuz sayfas?na bak?n?z.

Apache’yi derlerken ne gibi olas?l?klara sahip oldu?unuz hakk?nda bir izlenim edinmeniz i?in a?a??da tipik bir ?rne?e yer verilmi?tir. Bu ?rnekte, Apache’nin /sw/pkg/apache ?nekiyle ba?layan dizinlere kurulmas?, belli bir derleyici ve derleyici se?enekleriyle derlenmesi ve mod_ldap ve mod_luamodüllerinin de DSO mekanizmas? üzerinden daha sonra yüklenmek üzere derlenmesi istenmektedir:

$ CC="pgcc" CFLAGS="-O2" \
./configure --prefix=/sw/pkg/apache \
--enable-ldap=shared \
--enable-lua=shared

configure beti?i ba?lat?ld???nda sisteminizde mevcut ?zelliklerin i?e yararl???n? s?namak ve sonradan sunucuyu derlemek i?in kullan?lacak Makefile dosyalar?n? olu?turmak i?in bir ka? dakika ?al??acakt?r.

configure se?eneklerinin tamam? ayr?t?l? olarak configure k?lavuz sayfas?nda a??klanm??t?r.

top

Derleme

Art?k, Apache HTTPd paketini ?ekillendiren ?e?itli par?alar? derlemek i?in basit?e a?a??daki komutu verebilirsiniz:

$ make

Bu komutu verdikten sonra lütfen sab?rl? olunuz. Temel yap?land?rman?n derlenmesi bir ka? dakika alsa da modüllerin derlenmesi donan?m?n?za ve se?ti?iniz modüllerin say?s?na ba?l? olarak daha uzun süre gerektirecektir.

top

Kurulum

?imdi s?ra ?NEK dizini alt?na kurulmak üzere yap?land?rd???n?z (yukar? --prefix se?ene?ine bak?n?z) paketi kurmaya geldi. Basit?e ?u komutu veriniz:

# make install

?NEK dizininde genellikle yazma izinlerinin s?n?rl? olu?u nedeniyle bu ad?m genellikle root yetkilerini gerektirir.

E?er sürüm yükseltiyorsan?z, kurulum s?ras?nda mevcut yap?land?rma dosyalar?n?n ve belgelerin üzerine yaz?lmayacakt?r.

top

Ki?iselle?tirme

Bu ad?mda, Apache HTTP Sunucunuzu ?NEK/conf/ dizini alt?ndaki yap?land?rma dosyalar?n? düzenleyerek ki?iselle?tirebilirsiniz.

$ vi ?NEK/conf/apache2.conf

Bu k?lavuz ve kullan?labilecek yap?land?rma y?nergelerinin k?lavuzlar?n? ?NEK/docs/manual/ alt?nda bulabilece?iniz gibi en son sürümünü daima http://httpd.apache.org/docs/2.4/ adresinde bulabilirsiniz.

top

Deneme

Art?k Apache HTTP Sunucunuzu ba?latmaya haz?rs?n?z. Hemen ?u komutu verin:

$ ?NEK/bin/apache2ctl -k start

http://localhost/ üzerinden ilk belgeniz i?in bir istek yapmal?s?n?z. Genellikle DocumentRoot olarak bilinen ?NEK/htdocs/ alt?ndaki sayfay? g?rürsünüz. ?al??makta olan sunucuyu durdurmak i?in ?u komutu verebilirsiniz:

$ ?NEK/bin/apache2ctl -k stop

top

Yükseltme

Sürüm yükseltme i?leminin ilk ad?m?, sitenizi etkileyen de?i?iklikleri ??renmek i?in da??t?m duyurusunu ve kaynak paketindeki CHANGES dosyas?n? okumakt?r. Ana sürümlerden yükseltme yap?yorsan?z (2.0’ten 2.2’ye veya 2.2’den 2.4’e gibi), derleme an? ve ?al??ma an? yap?land?rmalar?ndaki ana farkl?l?klar elle ayarlamalar yapman?z? gerektirecektir. Ayr?ca, tüm modüllerin de modül API’sindeki de?i?ikliklere uyum sa?lamas? i?in yükseltilmesi gerekecektir.

Ayn? ana sürüm i?inde yükseltme yapmak (2.2.55’ten 2.2.57’ye yükseltmek gibi) daha kolayd?r. make install i?lemi, mevcut yap?land?rma ve günlük dosyalar?n?z?n ve belgelerin üzerine yazmayacakt?r. Ek olarak, geli?tiriciler alt sürüm de?i?ikliklerinde configure se?enekleri, ?al??ma an? yap?land?rmas? veya modül API’sinde uyumsuz de?i?iklikler yapmamaya ?zen g?stereceklerdir. ?o?u durumda, ayn? configure komut sat?r?n?, ayn? yap?land?rma dosyas?n? kullanabileceksiniz ve tüm modülleriniz de ?al??maya devam edebilecektir.

Ayn? ana sürüm i?inde yükseltme i?lemine, eski kaynak a?ac?n?n k?k dizininde veya kurulu sunucunuzun build dizininde bulaca??n?z config.nice dosyas?n? yeni kaynak a?ac?n?n k?k dizinine kopyalamak suretiyle ba?layabilirsiniz. Bu dosya evvelce kaynak a?ac?n? yap?land?rmakta kulland???n?z configure komut sat?r?n? i?erir. config.nice dosyas?nda yapmak istedi?iniz de?i?iklikler varsa yapt?ktan sonra ?u komutlar? veriniz:

$ ./config.nice
$ make
$ make install
$ ?NEK/bin/apache2ctl -k graceful-stop
$ ?NEK/bin/apache2ctl -k start

Her yeni sürümü hizmete sokmadan ?nce daima ?al??ma ortam?n?zda denemeniz gerekir. ?rne?in, yükseltme i?lemini sonu?land?rmadan ?nce eski sürümün ?al??mas?n? durdurmadan yenisini farkl? bir --prefix ile kurabilir ve farkl? bir port ile (Listen y?nergesini ayarlamak suretiyle) ?al??t?rabilirsiniz.

?zgün configure se?eneklerinizi de?i?tirmek veya yeni se?enekler eklemek isterseniz bunlar? config.nice beti?ine komut sat?r? argümanlar? olarak belirtebilirsiniz:

$ ./config.nice --prefix=/home/dnm/apache --with-port=90

top

ü?üncü parti paketler

ü?üncü partilerin ?o?unun, Apache HTTP Sunucusunun belli bir platforma kurulumu i?in paketlenmi? kendi da??t?mlar? vard?r. ?e?itli Linux da??t?mlar?, ü?üncü parti Windows paketleri, Mac OS X, Solaris ve daha pek ?oklar? bunlar aras?nda say?labilir.r

Yaz?l?m lisans?m?z bu ?e?it yeniden da??t?mlara izin verdi?i gibi bunlar? cesaretlendirir de. Ancak, sunucunun kurulum ve yap?land?rmas?n?n belgelerimizde belitti?imizden farkl? olmas? gibi bir durum ortaya ??kabilir. Ne yaz?k ki, bu durum yak?n zamanda de?i?ecekmi? gibi g?rünmüyor.

Bu ü?üncü parti da??t?mlarla ilgili bir a??klamaya HTTP Sunucu wikisinde yer verilmi? olup bunlar?n ?u anki durumunu yans?tmaktad?r. Ancak, yine de, da??t?m?n?z?n belli platformlarla ilgili paket y?netimi ve kurulum i?lemleri hakk?nda bilgi sahibi olman?z gerekmektir.

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期