<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Nas?llar ve ??reticiler

Kullan?c? Dizinleri (public_html)

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

?ok kullan?c?l? sistemlerde, UserDir y?nergesi ile her kullan?c?n?n kendi ev dizininde bir sitesi olmas? sa?lanabilir. http://example.com/~kullan?c?/ adresinin ziyaret?ileri "kullan?c?" isimli kullan?c?n?n ev dizininin i?eri?ini de?il, UserDir y?nergesinde belirtilen alt dizinin i?eri?ini g?rürler.

?ntan?ml? olarak bu dizinlere eri?imin etkin olmad???n? unutmay?n?z. UserDir y?nergesini kullan?rken conf/apache2.conf ?ntan?ml? yap?land?rma dosyas?ndaki

#Include conf/extra/httpd-userdir.conf

sat?r?n? etkin hale getirip, gerekiyorsa httpd-userdir.conf dosyas?n? da düzenleyerek veya ana yap?land?rma dosyas?nda bir <Directory> blo?u i?ine uygun y?nergeleri yerle?tirerek bu dizinlere eri?imi etkin hale getirebilirsiniz.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

Kullan?c? sayfalar? dizinleri

top

UserDir ile dosya yolunun belirtilmesi

UserDir y?nergesinde kullan?c? sayfalar?n?n yüklenece?i dizin belirtilir. Bu y?nergeye de?eri ?e?itli bi?imlerde atanabilir.

Ba??nda b?lü ?izgisi bulunmayan bir dosya yolu belirtilmi?se, kullan?c?n?n ev dizinine g?reli bir dizin belirtildi?i varsay?l?r. Yap?land?rmada ??yle bir sat?r varsa:

UserDir public_html

http://example.com/~orhan/dosya.html adresine kar??l?k gelen dosya yolu /home/orhan/public_html/dosya.html olarak ??zümlenir.

E?er ba??nda b?lü ?izgisi bulunan bir dosya yolu belirtilirse, kullan?c? sayfalar?n?n bu dizinin alt?nda kullan?c? ismini ta??yan dizinlerde bulunaca?? varsay?l?r. Yap?land?rmada ??yle bir sat?r varsa:

UserDir /var/html

http://example.com/~orhan/dosya.html adresine kar??l?k gelen dosya yolu /var/html/orhan/dosya.html olarak ??zümlenir.

E?er belirtilen dosya yolu bir y?ld?z imi (*) i?eriyorsa y?ld?z iminin yerine kullan?c? ismi yerle?tirilerek elde edilen dosya yolu kullan?l?r. Yap?land?rmada ??yle bir sat?r varsa:

UserDir /var/html/*/sayfam

http://example.com/~orhan/dosya.html adresine kar??l?k gelen dosya yolu /var/html/orhan/sayfam/dosya.html olarak ??zümlenir.

?ok say?da dizin veya dizin yolu belirtmek de mümkündür.

UserDir public_html /var/html

http://example.com/~orhan/dosya.html adresini Apache ?nce /home/orhan/public_html/dosya.html olarak arayacak, bulamazsa /var/siteler/orhan/sayfam/dosya.html olarak arayacak, buldu?unda istenen dosyay? sunacakt?r.

top

Harici adreslere y?nlendirme

UserDir y?nergesi kullan?c? dizini isteklerini harici adreslere y?nlendirmek i?in de kullan?labilir.

UserDir http://example.org/users/*/

Bu yap?land?rmaya g?re http://example.com/~bob/abc.html i?in yap?lan bir istek http://example.org/users/bob/abc.html adresine y?nlendirilecektir.

top

Bu ?zelli?i kullanacak kullan?c?lar?n s?n?rland?r?lmas?

UserDir y?nergesinin a??klamas?nda belirtilen s?zdizimini kullanarak bu i?levselli?i baz? kullan?c?lara yasaklayabilirsiniz:

UserDir disabled root ahmet veli

Bu yap?land?rma ile disabled deyiminin bulundu?u sat?rdaki kullan?c?lar d???nda kalan bütün kullan?c?lar i?in bu ?zellik etkin olacakt?r. Benzer ?ekilde, a?a??daki yap?land?rma ile i?levselli?in belli kullan?c?lar d???nda kullan?lmamas?n? da sa?layabilirsiniz:

UserDir disabled
UserDir enabled orhan yasar

Daha fazla ?rnek i?in UserDir y?nergesinin a??klamas?na bakabilirsiniz.

top

Her kullan?c?ya bir CGI dizini tahsis etmek

Her kullan?c?ya kendine ait bir CGI dizini vermek isterseniz, bir <Directory> y?nergesi ile kullan?c?n?n ev dizinindeki belli bir dizini CGI-etkin duruma getirebilirsiniz.

<Directory "/home/*/public_html/cgi-bin/">
    Options ExecCGI
    SetHandler cgi-script
</Directory>

UserDir y?nergesinde public_html belirtildi?i varsay?m?yla mesela.cgi beti?i bu dizinden ??yle bir adresle yüklenebilir:

http://example.com/~orhan/cgi-bin/mesela.cgi

top

Kullan?c?lar?n yap?land?rmay? de?i?tirmesine izin vermek

Kullan?c?lar?n kendilerine ayr?lan b?lge i?inde sunucu yap?land?rmas?n? de?i?tirebilmelerine izin vermek isterseniz, .htaccess dosyalar?n? kullanmalar?na izin vermeniz gerekir. Kullan?c?n?n de?i?tirmesine izin verece?iniz y?nerge türlerini AllowOverride y?nergesinde belirtmeyi ihmal etmeyin. .htaccess dosyalar?n?n kullan?m? ile ilgili daha ayr?nt?l? bilgi i?in .htaccess ??reticisine bak?n?z.

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期