<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Apache Eylemcilerinin Kullan?m?

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

Bu belgede Apache Eylemcilerinin kullan?m? a??klanm??t?r.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

Eylemci Nedir?

Bir eylemci bir dosya ?a?r?ld???nda uygulanacak eylemin Apache dahilindeki g?sterimidir. Genellikle dosyalar?n kendi türüne ba?l? olarak ?rtük eylemcileri vard?r. Normalde tüm dosyalar basit?e sunucu taraf?ndan sunulurlar, fakat baz? dosya türleri normalden farkl? ?ekilde ele al?n?rlar.

Eylemciler, dosya türünden ba??ms?z olarak dosyan?n bulundu?u yere veya dosya ismi uzant?s?na g?re de yap?land?r?labilirler. Gerek, zarif bir ??züm olu?uyla gerekse, hem dosya türünü hem de bir dosya ile ili?kili bir eylemciyi mümkün k?lmas? sebebiyle bunun getirisi daha yüksektir. (Ayr?ca, ?ok uzant?l? dosyalara da bak?n?z.)

Eylemciler sunucu i?inde derlenebilece?i gibi bir modül olarak ya da Action y?nergesi ile de sunucuya dahil edilebilirler. Standart da??t?mda bulunan yerle?ik eylemciler ?unlard?r:

top

?rnekler

Bir CGI beti?i kullanarak dura?an i?eri?in de?i?tirilmesi

A?a??daki y?nergeler sayesinde, html uzant?l? dosyalar i?in yap?lan istekler footer.pl CGI beti?ininin ?al??t?r?lmas?na sebep olacakt?r.

Action add-footer /cgi-bin/footer.pl
AddHandler add-footer .html

Bu yap?land?rmayla, istenen belgenin ?zgün haliyle mi (yeri PATH_TRANSLATED ortam de?i?kenindedir) yoksa istenen de?i?iklikler veya eklemeler yap?ld?ktan sonra m? g?nderilece?inden CGI beti?i sorumlu olacakt?r.

HTTP ba?l?kl? dosyalar

A?a??daki y?nergeler kendi HTTP ba?l?klar?n? i?eren dosyalar i?in kullan?lan send-as-is eylemcisini etkinle?tirmek amac?yla kullan?lm??t?r. /siteler/htdocs/asis/ dizinindeki tüm dosyalar dosya ismi uzant?lar?na bak?lmaks?z?n send-as-is eylemcisi taraf?ndan i?leme sokulacakt?r.

<Directory "/web/htdocs/asis">
    SetHandler send-as-is
</Directory>
top

Yaz?l?m Geli?tirenler ??in

Eylemci ?zellikleri ger?eklenirken kullan?lmak üzere Apache API’ye bir ekleme yap?lm??t?r. ?zellikle de, request_rec yap?s?na yeni bir kay?t eklenmi?tir:

char *handler

Modülünüzün bir eylemciyi devreye sokmas?n? isterseniz, tek yapaca??n?z iste?in invoke_handler a?amas?n?n hemen ?ncesinde r->handler alan?na eylemcinin ismini atamak olacakt?r. Eylemciler daha ?nce de bahsedildi?i gibi bir i?erik türü yerine bir eylemci ismi kullan?larak ger?eklenirler. ?ok gerekli olmamakla birlikte, eylemciler i?in kullan?lan adland?rma uzla??mlar? gere?ince, ismi olu?turan s?zcükler, ortam türü isim alan?n? ihlal etmemek amac?yla b?lü imleri ile de?il tire imleri ile ayr?l?rlar.

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期