<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Süzge?ler

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu belge, Apache’de süzge? kullan?m? hakk?ndad?r.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

Apache 2’de Süzme ??lemi

Apache 2.0 ve sonras?nda mevcut olan Süzge? Zinciri, uygulamalar?n nereden geldi?ine bakmaks?z?n gelen ve giden verileri olduk?a esnek ve yap?land?r?labilir tarzda i?lemesini mümkün k?lar. B?ylece, gelen veriyi bir tak?m ?n i?lemlerden ge?irebilir, giden veriyi de son bir defa baz? i?lemlere sokabiliriz. Bu i?lem temel olarak geleneksel istek i?leme a?amalar?ndan ba??ms?zd?r.

Süzge?ler, ?stek i?leme eksenine dik bir veri eksenine pe? pe?e  yerle?tirilebilir.

Standard Apache da??t?m?yla gelen süzge? uygulamalar?ndan baz?lar?:

Apache, bunlardan ba?ka, bayt dizilerinin elde edilmesi ve i?eri?in b?lünmesi gibi i?lemleri ger?ekle?tirmek i?in bir tak?m dahili süzge?ler de kullanabilir.

ü?üncü parti süzge? modülleri taraf?ndan ger?eklenmi? ?ok geni? bir uygulama alan? mevcuttur; modules.apache.org ve benzerlerinden temin edilebilecek bu tür modüllerden baz?lar?n?n uygulama alanlar?:

top

Ak?ll? Süzme

Farkl? süzge? üreticilerinin uygulamalar? istek i?lemenin durumuna  ba?l? olarak ak?ll?ca uygulanabilir.

mod_filter, Apache 2.1 ve sonras?nda mevcut olup, süzge? zincirinin ?al??ma an?nda devingen olarak yap?land?r?labilmesini mümkün k?lar. B?ylece, ?rne?in, bir vekili, ?zgün sunucunun ne g?nderece?ini bilmeden HTML’yi bir HTML süzgeciyle yazmaya ve JPEG resimleri tamamen farkl? bir süzge?ten ge?irmeye ayarlayabilirsiniz. Bu, as?l i?eri?e ba?l? olarak ?al??ma an?nda i?eri?i farkl? i?erik sa?lay?c?lara da??tan bir süzge? düzene?i kullan?larak ?al???r. Bir süzge?, do?rudan zincire yerle?tirilip ko?ulsuz olarak ?al??t?r?labilece?i gibi bir i?erik sa?lay?c? gibi kullan?larak zincire devingen olarak yerle?tirilebilir. ?rne?in:

top

Süzge?leri bir HTTP Hizmeti gibi g?stermek

Süzge?ler, istemciden kaynaklanan i?eri?i i?lemekte kullan?labilece?i gibi mod_reflector modülü kullan?larak sunucudan kaynaklanan i?eri?i i?lemekte de kullan?labilir.

mod_reflector istemcilerden gelen POST isteklerini kabul eder ve ??kt? süzge? y???t? yoluyla istemciye aktararak, POST iste?i i?inde al?nan i?erik istek g?vdesini yan?t i?inde geri g?nderir.

Bu teknik, bir ??kt? süzgeciyle istek g?vdesinde gerekli d?nü?ümün sa?land??? durumda, bir uygulama sunucusu y???t? i?inde ?al??an bir http hizmetinin yerine de kullan?labilir. ?rne?in, mod_deflate modülü genel bir s?k??t?rma hizmeti sa?lamakta kullan?labilir veya bir resim d?nü?türme süzgeci bir resim d?nü?üm hizmeti haline getirilebilir.

top

Süzge?lerin Kullan?m?

Süzge?ler iki ?ekilde kullan?l?r: Basit ve Devingen. Genelde ikisinden biri kullan?l?r; kar???k kullan?l?rsa istenmeyen sonu?lara yol a?abilir (ise de, basit girdi süzme ile ??kt? süzme i?lemi basit olsun olmas?n kar???k kullan?labilir).

Basit yol, girdi süzge?lerini yap?land?rman?n tek yoludur ve bir dura?an süzge? zincirinin gerekti?i yerlerde ??kt? süzge?leri i?in yeterlidir. ?lgili y?nergeler: SetInputFilter, SetOutputFilter, AddInputFilter, AddOutputFilter, RemoveInputFilter ve RemoveOutputFilter.

Devingen yol, mod_filter belgesinde a??kland??? gibi, ??kt? süzge?lerinin hem dura?an hem de esnek ve devingen olarak yap?land?r?labilmesini mümkün k?lar. ?lgili y?nergeler: FilterChain, FilterDeclare ve FilterProvider.

AddOutputFilterByType y?nergesi hala desteklenmekteyse de kullan?m? art?k ?nerilmemektedir. Onun yerine devingen yap?land?rma kullan?n?z.

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期