<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

??erik Uzla??m?

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Apache HTTPD, i?erik uzla??m?n? HTTP/1.1 belirtiminde bahsedildi?i ?ekliyle destekler. Bir ?zkayna??n en iyi g?sterimini, taray?c?n?n sa?lad??? karakter kodlamas?, karakter kümesi, dil, ortam türü gibi kullan?c? tercihlerine ba?l? olarak se?ebilir. Ayr?ca, taray?c?n?n kullan?c? tercihlerini tam yans?tamad??? durumlarda istekleri daha ak?ll?ca ele alabilmeyi sa?layacak bir tak?m ?zelliklere de sahiptir.

??erik uzla??m? ?ntan?ml? olarak derlenen mod_negotiation modülü taraf?ndan sa?lan?r.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

??erik Uzla??m? Hakk?nda

Bir ?zkayna??n bir ?ok farkl? g?sterimi olabilir. ?rne?in, bir belgenin farkl? ortam türleri ve/veya farkl? diller i?in g?sterimleri olabilir. En uygun se?imi yapman?n tek yolu kullan?c?ya bir liste verip se?mesini istemektir. Bununla birlikte sunucunun bu se?imi kendili?inden yapmas? da mümkündür. Taray?c?lar iste?in bir par?as? olarak kullan?c? tercihlerini de g?nderdi?inden bu istendi?i gibi ?al???r. ?rne?in bir taray?c?, kullan?c?s?n?n?n mümkünse Frans?zca i?erik tercih etti?ini yoksa ?ngilizce i?eri?e de raz? olabilece?ini belirtebilirdi. Taray?c?lar bu tercihleri ba?l?kta belirtirler. Taray?c? sadece Türk?e i?erik istendi?ini ??yle belirtebilirdi:

Accept-Language: tr

Bu tercihin yerine getirilebilmesininin sadece, desteklenen diller aras?nda bu dilin varl???na ve istenen belgenin bu dilde bir g?steriminin bulunmas?na ba?l? olu?una dikkat ediniz.

Daha karma??k bir istek ?rne?i olarak, taray?c?n?n Frans?zca ve ?ngilizce i?erik kabul etmeye ayarland???n? fakat Frans?zcay? tercih etti?ini ve ?e?itli ortam türlerini kabul etmekle birlikte salt metin ve di?er metin türlerinden ziyade HTML tercih etti?ini, ayr?ca, di?er ortam türleri üzerinde GIF veya JPEG tercih etti?ini fakat ba?ka ?are yoksa her ortam türüne de izin verdi?ini belirtiyor olsun:

Accept-Language: fr; q=1.0, en; q=0.5
Accept: text/html; q=1.0, text/*; q=0.8, image/gif; q=0.6, image/jpeg; q=0.6, image/*; q=0.5, */*; q=0.1

httpd, HTTP/1.1 belirtiminde tan?mlanan ?ekliyle ‘sunucu y?netiminde’ i?erik uzla??m?n? destekler. Accept, Accept-Language, Accept-Charset ve Accept-Encoding istek ba?l?klar?n? tamamen destekler. httpd ayr?ca, RFC 2295 ve RFC 2296’da tan?mlanan bir deneysel uzla??m olarak ‘?effaf’ i?erik uzla??m?n? da destekler. Fakat ‘?zellik uzla??m?n?’ bu RFC’lerde tan?mland??? gibi desteklemez.

Bir ?zkaynak bir URI (RFC 2396) taraf?ndan betimlenen kavramsal bir ??edir. Apache gibi bir HTTP sunucusu, ortam türü, karakter kümesi, kodlama ve saire ile tan?mlanm?? bir bayt dizisi ?eklindeki her g?sterimiyle, ?zkaynaklara kendi isim alanlar? dahilinde eri?im sa?lar. Her ?zkayna??n ayn? anda bir veya daha fazla g?sterimi mevcut olabilece?i gibi hi? mevcut olmayabilir de. E?er ?ok say?da g?sterim mevcutsa, bu ?zkayna??n uzla??labilir oldu?undan ve her g?steriminin bir ?e?itlilik olu?turdu?undan bunun da uzla??m?n boyutlar?ndan kaynakland???ndan bahsedilebilir.

top

httpd’de ??erik Uzla??m?

Bir ?zkaynak üzerinde uzla??l?rken g?sterim ?e?itlerinin her biri hakk?nda sunucuya bilgi verilmesi gerekir. Bu iki yolla yap?labilir:

Bir türe?lem dosyas? kullanmak

Bir türe?lem dosyas?, type-map eylemcisi ile ili?kili bir belgedir (ya da eski httpd yap?land?rmalar? ile geriye uyumluluk i?in, application/x-type-map MIME türünde bir belgedir). Bu ?zelli?i kullanmak i?in, yap?land?rmada bir tür e?leyici olarak her dosya ismi uzant?s? i?in bir type-map eylemcisi tan?mlamal?s?n?z. Bu, sunucu yap?land?rma dosyas?nda en iyi ??yle yap?labilir:

AddHandler type-map .var

Türe?lem dosyalar? kendilerini tan?mlayan ?zkaynak ile ayn? isimde olmal? ve isim bir .var uzant?s? i?ermelidir. A?a??daki ?rneklerde ?zkaynak ismi foo oldu?undan türe?lem dosyas?n?n ismi foo.var'd?r.

Bu dosya her g?sterim ?e?idi i?in bir girdi i?ermelidir; bu girdiler ardarda belirtilen HTTP bi?em ba?l?k sat?rlar?ndan olu?ur. Farkl? g?sterimlerin girdileri bir bo? sat?rla di?erlerinden ayr?l?r. Ayn? girdi i?inde bo? sat?r kullan?lamaz. Bir e?lem dosyas?n? bir birle?ik ??enin tamam? i?in bir girdi ile ba?latmak adet olmu?tur (ise de, bu gerekli de?ildir, hele yoksay?lacaksa hi? gerekli de?ildir). E?lem dosyas? i?in a?a??da bir ?rnek verilmi?tir.

Bu dosyadaki URI'ler türe?lem dosyas?n?n yerine g?relidir. Dolay?s?yla, bu dosyalar?n ayn? dizinde bulunmas? beklenirse de bu gerekli de?ildir. Ayn? sunucuda bulunan tüm dosyalar i?in türe?lem dosyas?ndaki gibi mutlak veya g?reli URI'ler belirtebilirsiniz.

URI: misal

URI: misal.en.html
Content-type: text/html
Content-language: en

URI: misal.fr.de.html
Content-type: text/html;charset=iso-8859-2
Content-language: fr, de

Ayr?ca, MultiViews etkin olsa bile bir türe?lem dosyas?n?n dosya ismi uzant?lar?n?n taranmas?na g?re ?ncelik alaca??na dikkat ediniz. E?er g?sterimler bu ?rnekteki resim dosyas?nda oldu?u gibi farkl? kaynak üstünlüklerine sahipseler, ortam türünün qs parametresi kullan?larak kaynak üstünlükleri belirtilebilir:

URI: misal

URI: misal.jpeg
Content-type: image/jpeg; qs=0.8

URI: misal.gif
Content-type: image/gif; qs=0.5

URI: misal.txt
Content-type: text/plain; qs=0.01

qs de?erleri 0.000-1.000 de?er aral??? i?inde belirtilebilir. 0.000 qs de?erine sahip g?sterimin asla se?ilmeyece?ine dikkat ediniz. Bir qs de?eri belirtilmeyen g?sterimlerin kaynak üstünlü?ü 1.000 kabul edilir. qs parametresinin belirtti?i de?er istemcinin yeteneklerinden ba??ms?z olarak olas? g?sterimler aras?nda g?reli bir üstünlük ifade eder. ?rne?in bir foto?raf s?zkonusu oldu?unda bir JPEG dosyas?n?n kaynak üstünlü?ü bir ASCII ?iziminkinden yüksek olacakt?r. Di?er taraftan ?zgün resim bir ASCII ?izim oldu?u takdirde, ASCII ?izim, bir JPEG g?sterimine g?re ?ncelikli olacakt?r. Bu nedenle qs de?eri ?zkayna??n do?as?na bakarak belirlenir.

Tan?nan ba?l?klar?n tam listesini mod_negotiation modülünün belgesinde bulabilirsiniz.

?oklu G?rünümler

MultiViews, apache2.conf dosyas?ndaki veya (AllowOverride y?nergesinin de?erine ba?l? olarak) .htaccess dosyalar?ndaki <Directory>, <Location> veya <Files> b?lümleri i?inde Options y?nergeleri ile belirtilebilen, dizine ?zgü bir se?enektir. Yaln?z, dikkatli olun, Options All yaparak MultiViews se?ene?ini etkin k?lamazs?n?z; se?ene?i ismiyle a??k?a belirtmelisiniz.

MultiViews ??yle etki eder: Sunucudan, MultiViews se?ene?inin etkin oldu?u /bir/dizin dizininden filanca dosyas? i?in bir istekte bulunulmu?sa fakat dizinde bu dosya yoksa, sunucu dizin i?eri?ini filanca.* dosyalar? i?in tarar ve bu dosyalar i?in istemcinin ismiyle talep etti?i ortam türlerini ve kodlamalar? kullanarak bir türe?lem dosyas? uydurup bu g?sterimler aras?ndan istemcinin gereksinimlerine en uygun g?sterimi se?er.

MultiViews ayr?ca, sunucunun bir dizin i?eri?ini listelemeye ?al??t??? durumda DirectoryIndex y?nergesi ile belirtilen dosya i?in de bir arama tertipleyebilir. E?er yap?land?rma dosyalar?nda

DirectoryIndex index

?eklinde bir atama varsa ve dizinde index.html ve index.html3 dosyalar? varsa sunucu bunlar aras?ndan hakem s?fat?yla bir se?im yapacakt?r; ama bu ikisi yerine dizinde sadece index.cgi mevcutsa sunucu sadece bu dosyay? ?al??t?racakt?r.

Okunan dizinde bulunan dosyalar aras?nda mod_mime taraf?ndan tan?nan karakter kümesi, i?erik türü, dil ve kodlama ba?l?klar?na uygun g?sterim uzant?lar?ndan birine sahip bir dosya yoksa sonu? MultiViewsMatch y?nergesiyle yap?lan tan?ma ba?l? olur. Bu y?nerge hangi di?er dosya uzant?lar?n?n, eylemcilerin veya süzge?lerin ?ok g?sterimli uzla??mla ilintilenece?ini belirler.

top

Uzla??m Y?ntemleri

httpd’nin, bir türe?lem dosyas? veya dizin i?indeki bir dosya sayesinde belli bir ?zkayna??n g?sterim ?e?itlerinin bir listesini elde ettikten sonra ‘en uygun’ g?sterime karar vermek i?in kullanabilece?i iki y?ntem vard?r. httpd’nin i?erik uzla??m ?zelliklerinin kullan?m? s?ras?nda uzla??m?n nas?l yerine getirilece?i ile ilgili ayr?nt?lar? bilmek asl?nda gerekli de?ildir. Bununla birlikte belgenin kalan?nda bu konu a??klanmaya ?al???lm??t?r.

?ki uzla??m y?ntemi vard?r:

 1. Normal durumda sunucu y?netiminde httpd uzla??m algoritmas? kullan?l?r. Bu algoritma a?a??da ayr?nt?l? olarak a??klanm??t?r. Bu algoritma kullan?ld??? zaman, httpd, en iyi sonuca ula?mak i?in bazen belli boyutlar?n üstünlük katsay?lar?yla ‘oynar’. httpd’nin bu katsay?larla oynama i?ini nas?l yapt??? a?a??da daha ayr?nt?l? a??klanm??t?r.
 2. ?stemci bu i?lem i?in ?zellikle RFC 2295’te tan?mlanan mekanizman?n kullan?lmas?n? isterse ?effaf i?erik uzla??m? kullan?l?r. Bu uzla??m y?ntemi, en uygun g?sterimin se?ilmesi konusunda taray?c?ya tam denetim imkan? verir; dolay?s?yla sonu? taray?c?n?n bu i?lem i?in kulland??? algoritman?n ba?ar?s?na ba?l?d?r. ?effaf uzla??m sürecinin bir par?as? olarak, taray?c?, RFC 2296’da tan?mlanan ‘g?sterim ?e?idini uzaktan se?me algoritmas?’n?n ?al??t?r?lmas?n? httpd’den isteyebilir.

Uzla??m?n Boyutlar?

Boyut A??klama
Ortam Türü Taray?c? ortam türü tercihlerini Accept ba?l?k alan? ile belirtir. Her ??enin kendine ?zgü bir üstünlük katsay?s? olabilir. G?sterimin a??klamas? da ayr?ca bir kaynak üstünlü?üne (qs parametresi) sahip olabilir.
Dil Taray?c? dil tercihlerini Accept-Language ba?l?k alan? ile belirtir. Her ??enin kendine ?zgü bir üstünlük katsay?s? olabilir. G?sterimler bir ka? dilde olabilece?i gibi hi? bir dille ili?kilendirimemi? de olabilir.
Kodlama Taray?c? kodlama tercihlerini Accept-Encoding ba?l?k alan? ile belirtir. Her ??enin kendine ?zgü bir üstünlük katsay?s? olabilir.
Karakter Kümesi Taray?c? karakter kümesi tercihlerini Accept-Charset ba?l?k alan? ile belirtir. Her ??enin kendine ?zgü bir üstünlük katsay?s? olabilir. G?sterim ?e?itleri karakter kümesini ortam türünün bir parametresi olarak belirtebilirler.

httpd Uzla??m Algoritmas?

httpd, taray?c?ya d?ndürülecek en uygun g?sterim ?e?idini (varsa) se?mek i?in a?a??daki algoritmay? kullanabilir. Bu algoritma pek de yap?land?r?labilir de?ildir. ??yle ?al???r:

 1. ?nce her uzla??m boyutu i?in ilgili Accept* ba?l?k alan?na bak?l?p her g?sterim ?e?idine bir üstünlük katsay?s? atan?r. E?er boyutlardan baz?lar? i?in ilgili Accept* ba?l??? uygulanabilir de?ilse bu boyut elenir ve sonu?ta hi?bir g?sterim ?e?idi kalmasza 4. ad?ma atlan?r.
 2. ‘En uygun’ g?sterim ?e?idi bir eleme süreciyle se?ilir. Bu süre? s?ras?nda a?a??daki s?namalar s?rayla uygulan?r. S?namalardan ge?emeyen bir g?sterim ?e?idi elenir. S?namalar?n bir a?amas?nda tek bir g?sterim ?e?idi kal?rsa bu en uygun e?le?me olarak se?ilmi? olur ve 3. ad?ma atlan?r. E?er birden fazla g?sterim ?e?idi kal?rsa sonraki s?namaya ge?ilir.
  1. Accept ba?l???ndaki üstünlük katsay?s? ile g?sterimin ortam türünde belirtilen kaynak üstünlü?ünün ?arp?m? en büyük olan g?sterim ?e?idi se?ilir.
  2. En yüksek dil üstünlük katsay?s?na sahip g?sterim ?e?idi se?ilir.
  3. En uygun dil e?le?mesine sahip g?sterim ?e?idini se?mek i?in ?nce varsa Accept-Language ba?l???ndaki dil s?ralamas?na bak?l?r, aksi takdirde LanguagePriority y?nergesi ile atanm??sa oradaki dil s?ralamas?na bak?l?r.
  4. En yüksek ‘seviyeden’ ortam parametresine (text/html ortam türü sürümünü belirtmekte kullan?l?r) sahip g?sterim ?e?itleri se?ilir.
  5. Accept-Charset ba?l?k sat?r?nda belirtilene bakarak en uygun karakter kümesine sahip g?sterim ?e?itleri se?ilir. Alenen d??lanmad?k?a ISO-8859-1 kabul edilebilir karakter kümesidir. text/* ortam türüne sahip g?sterim ?e?itlerinden belli bir karakter kümesi ile ili?kilendirilmemi? olanlar?n karakter kümesinin ISO-8859-1 oldu?u varsay?l?r.
  6. ISO-8859-1 karakter kümesi ile ili?kilendirilmemi? g?sterim ?e?itleri se?ilir. B?yle hi?bir g?sterim yoksa bütün g?sterimler se?ilir.
  7. En uygun kodlamaya sahip g?sterim ?e?itleri se?ilir. Taray?c? taraf?ndan kabul edilebilir kodlamaya sahip g?sterim ?e?itleri varsa bunlar se?ilir. Yoksa kodlanm?? ve kodlanmam?? g?sterim ?e?itleri kar???k olarak mevcutsa sadece kodlanmam?? olanlar se?ilir. E?er bütün g?sterim ?e?itlerinin sadece kodlanm?? ya da sadece kodlanmam?? g?sterimleri mevcutsa hepsi se?ilir.
  8. En kü?ük i?erik uzunlu?una sahip g?sterim ?e?itleri se?ilir.
  9. Kalan g?sterim ?e?itlerinin ilki se?ilir. Bu ilk, ya türe?lem dosyas?nda listelenen ilk ?e?ittir ya da g?sterimler bir dizinden okunuyorsa ASCII kod s?ralamas?na g?re ilk s?radaki dosya ismine sahip g?sterimdir.
 3. Algoritma, art?k se?ilmi? en uygun g?sterim ?e?idine sahipse bu art?k yan?t olarak d?ndürülebilir. HTTP yan?t ba?l??? Vary’ye uzla??m boyutlar? atan?r (taray?c? ve arabellekler ?zkayna?? kaydederken bu bilgiyi kullan?rlar) ve algoritma sonland?r?l?r.
 4. Buraya gelinmi?se hi?bir g?sterim se?ilmemi? demektir (hi?biri taray?c? taraf?ndan kabul edilebilir bulunmad???ndan dolay?). G?vdesinde mevcut g?sterim ?e?itlerini listeleyen bir HTML belgesi 406 durum koduyla d?ndürülür (406: ‘kabul edilebilir bir g?sterim yok’). Ayr?ca HTTP Vary ba?l???nda g?sterim ?e?itlili?inin boyutlar? belirtilir.
top

üstünlük De?erleriyle Oynamak

httpd bazen yukar?daki httpd uzla??m algoritmas?n?n kesin sonucunun beklenenden farkl? olmas? i?in üstünlük de?erleriyle oynar. Bunu tam ve do?ru bilgi g?ndermeyen taray?c?lar i?in algoritmadan en iyi sonucu elde etmek amac?yla yapar. Bazen günümüzün en tan?nm?? taray?c?lar? bile ?o?u durumda yanl?? bir se?imle sonu?lanmayacaksa Accept ba?l?k bilgilerini g?ndermemektedir. E?er taray?c? eksiksiz ve do?ru bilgi g?nderirse httpd bu de?erlerle oynamayacakt?r.

Ortam Türleri ve Dosyaismi Kal?plar?

Accept: istek ba?l??? ortam türü tercihlerini yans?t?r. Ayr?ca, * bir dizge ile e?le?mek üzere "image/*" veya "*/*" gibi ortam türü kal?plar? da i?erebilir. Dolay?s?yla ??yle bir istek,

Accept: image/*, */*

di?er türler gibi "image/" ile ba?layan ortam türlerini kabul edilebilir k?lacakt?r. Baz? taray?c?lar ortam türlerini ?rtük olarak elde etmek amac?yla hep bu tür kal?plar g?nderirler. ?rnek:

Accept: text/html, text/plain, image/gif, image/jpeg, */*

Bunun amac?, a??k?a listelenmi? türlerin tercih edildi?ini, fakat farkl? g?sterimler varsa onlar?n da kabul edilebilece?ini belirtmektir. üstünlük de?erlerini do?rudan kullanarak taray?c?lar ger?ekte ne istediklerini ?una benzer ?ekilde belirtebilirler:

Accept: text/html, text/plain, image/gif, image/jpeg, */*; q=0.01

A??k?a belirtilen türler i?in üstünlük katsay?s? belirtilmemi?tir, dolay?s?yla üstünlük katsay?lar?n?n 1.0 (en yüksek) oldu?u varsay?lmaktad?r. */* kal?b? 0.01 gibi ?ok daha dü?ük bir ?ncelik belirtmektedir. Bu bak?mdan, ancak, a??k?a belirtilen türlerden hi?birinin bulunmamas? halinde di?er türler e?le?ecektir.

E?er Accept: ba?l??? hi?bir q katsay?s? i?ermiyorsa ve ba?l?kta "*/*" belirtilmi?se, httpd istenen davran??? taklit etmek i?in bu kal?ba 0.01 katsay?s?n? atar. Keza "type/*" kal?b?na da 0.02 katsay?s?n? atar (yani, */* kal?b?na g?re tercihli olur). E?er Accept: alan?ndaki her ortam türü bir q katsay?s? i?eriyorsa bu ?zel de?erler uygulanmaz. Dolay?s?yla gerekli bilgiyi a??k?a bildiren taray?c?lardan gelen istekler umuldu?u gibi i?lem g?recektir.

Dil Uzla??m?nda ?stisnalar

httpd 2.0’dan itibaren, uzla??m algoritmas?na, bir e?le?me bulmak konusunda algoritma ba?ar?l? olamad??? takdirde ho? bir son ?areye izin vermek i?in baz? istisnalar eklenmi?tir.

?stemci sunucudan bir sayfa istedi?inde, sunucu, taray?c? taraf?ndan g?nderilen Accept-language ba?l???yla e?le?en tek bir sayfa bulamad??? takdirde istemciye ya “Kabul edilebilir bir g?sterim ?e?idi yok” ya da “?ok say?da se?im belirtilmi?” yan?t?n? d?ndürür. Bu hata iletilerinden ka??nmak i?in bu gibi durumlarda httpd Accept-language ba?l???n? yoksaymaya ayarlanabilir. B?ylece istemcinin iste?ine tam olarak uymasa da bir belge sa?lan?r. Bu hata iletilerinin birini veya her ikisini de ge?ersiz k?lmak i?in ForceLanguagePriority y?nergesi kullan?labilir ve sunucunun karar?n? LanguagePriority y?nergesine dayanarak vermesi sa?lanabilir.

Sunucu ayr?ca, tam bir e?le?me bulunmad??? zaman leh?elerle de e?le?me arayabilir. ?rne?in, bir istemci Britanya ?ngilizcesi (en-GB) ile yaz?lm?? belgeler i?in istekte bulunursa, sunucu normalde HTTP/1.1 standard?na g?re bir belgenin basit?e en olarak imlenmesine izin vermez. (Bir okuyucu Britanya ?ngilizcesini anl?yor ama genel ?ngilizceyi anlam?yor diye Accept-Language ba?l???nda en de?il de en-GB’yi belirtmesinin hemen hemen daima bir yap?land?rma hatas?na yol a?aca??na dikkat ediniz. Maalesef, mevcut istemcilerin ?o?u ?ntan?ml? yap?land?rmalar?nda buna benzer ?eyler yapmaktad?r.) Bununla birlikte, ba?ka bir dille e?le?me mümkün de?ilse ve sunucu “Kabul edilebilir bir g?sterim ?e?idi yok” hatas?n? d?ndürmeye haz?rsa veya LanguagePriority son ?aresine ayarlanm??sa alt küme belirtimini yok sayacak ve en belge isteklerine en-GB belgelerle yan?t verecektir. httpd, leh?enin üyesi oldu?u anadili, istemcinin kabul edilebilir diller listesine ?rtük olarak dü?ük bir üstünlük de?eri ile ekler. Yaln?z ?una dikkat edin, e?er istemci tercihini "en-GB; q=0.9, fr; q=0.8" olarak belirtirse ve sunucuda sadece "en" ve "fr" belgeleri varsa sunucu "fr" belge ile yan?t verecektir. HTTP/1.1 belirtimi ile uyumlulu?u sa?lamak ve düzgün yap?land?r?lm?? istemcilerle gerekti?i gibi ?al??abilmek i?in bu gereklidir.

Geli?mi? tekniklerin (?erezler, ?zel URL yollar? gibi) desteklenmesi s?ras?nda, kullan?c?n?n tercih etti?i dili saptamak i?in httpd 2.0.47 sürümünden beri mod_negotiation modülü prefer-language ortam de?i?kenini tan?maktad?r. De?i?ken mevcutsa ve uygun bir dil yaftas? i?eriyorsa mod_negotiation uygun g?sterimi se?meyi deneyecektir. B?yle bir g?sterim ?e?idi mevcut de?ilse normal uzla??m i?lemi uygulanacakt?r.

?rnek

SetEnvIf Cookie "language=(.+)" prefer-language=$1
Header append Vary cookie
top

?effaf ??erik Uzla??m?n?n Geni?letilmesi

httpd, ?effaf i?erik uzla??m? protokolünü (RFC 2295) ??yle geni?letir: Sadece i?erik kodlamas?na ?zgü olmak üzere g?sterim ?e?idi listelerinde g?sterim ?e?itlerini imlemek i?in yeni bir {encoding ..} eleman? kullan?l?r. RVSA/1.0 algoritmas?n?n (RFC 2296) ger?eklenimi, listedeki kodlanm?? g?sterim ?e?itlerini tan?mak ve onlar? Accept-Encoding ba?l?k alan?yla ilgili olarak kabul edilebilir kodlamalara aday g?sterim ?e?itleri olarak kullanmak üzere geni?letilmi?tir. RVSA/1.0 ger?eklenimi, en uygun g?sterim ?e?idi se?iminin ?ncesinde hesaplanm?? üstünlük katsay?s?n? virgülden sonra be? haneye yuvarlamaz.

top

Hiperba?lar ve ?simlendirme Uzla??mlar?

E?er dil uzla??m? kullan?yorsan?z ve birden fazla dosya ismi uzant?s?na sahip dosyalar?n?z varsa uzant?lar?n s?ralamas?n?n normalde uygunsuz dü?tü?ü farkl? isimlendirme yakla??mlar?nda bulunabilirsiniz (ayr?nt?lar i?in mod_mime belgesine bak?n?z).

Bir MIME türü uzant?s?na sahip bir dosyan?n (html gibi), kodlanm?? bir g?sterimi (gz gibi) mevcut olabilir. Bu dosyan?n ayr?ca farkl? dillerdeki g?sterimleri i?in de bir uzant?s? (en gibi) olabilir.

?rnekler:

Hiperba? olarak ge?erli ve ge?ersiz baz? dosya ismi ?rnekleri:

Dosya ismi Ge?erli Hiperba? Ge?ersiz Hiperba?
misal.html.en misal
misal.html
-
misal.en.html misal misal.html
misal.html.en.gz misal
misal.html
misal.gz
misal.html.gz
misal.en.html.gz misal misal.html
misal.html.gz
misal.gz
misal.gz.html.en misal
misal.gz
misal.gz.html
misal.html
misal.html.gz.en misal
misal.html
misal.html.gz
misal.gz

Yukar?daki tabloya bakarak hiperba?larda bir dosya ismini uzant?s?z olarak (misal gibi) kullanman?n daima mümkün oldu?unu farkedeceksiniz. B?ylece bir belgenin as?l türünü gizleyebilir ve sonradan bir hiperba? de?i?ikli?i yapmaks?z?n ?rne?in html’den shtml veya cgi’ye ge?ebilirsiniz.

Hiperba?larda MIME türlerini (misal.html gibi) kullanmaya devam etmek istiyorsan?z dil uzant?s? MIME türü uzant?s?n?n sa??nda kalmal?d?r (misal.html.en gibi).

top

Arabellekler Hakk?nda

Bir arabellek, bir g?sterimi istek URL’si ile ili?kilendirerek saklar. B?ylece, sonradan ayn? URL i?in bir istek yap?ld???nda kaydetti?i g?sterimi kullanabilir. Fakat ?zkaynak sunucuyla uzla??lan türdeyse arabelle?e ilk istenen ?e?it saklanm?? olaca??ndan iste?e yanl?? g?sterimle yan?t verilmi? olacakt?r. Bunun olmamas? i?in httpd, normal olarak i?erik uzla??m?n?n sonucu olarak d?ndürülen tüm yan?tlar? HTTP/1.0 istemciler taraf?ndan arabelleklenemez olarak imler. httpd ayr?ca, uzla??ml? yan?tlar?n arabelleklenmesini mümkün k?lan HTTP/1.1 protokolünü de destekler.

HTTP/1.0 uyumlu istemcilerden (bir taray?c? veya arabellek) gelen istekler i?in, uzla??ma konu yan?tlar?n arabelleklenmesini mümkün k?lmak üzere CacheNegotiatedDocs y?nergesi kullan?labilir. Bu y?nerge argümans?zd?r ve sunucu genelinde veya sanal konaklar?n yap?land?r?lmas?nda kullan?labilir. Bunun HTTP/1.1 istemcilerinden gelen isteklere bir etkisi yoktur.

HTTP/1.1 istemciler i?in, httpd, yan?t?n uzla??m boyutlar?n? g?stermek üzere bir Vary HTTP yan?t ba?l??? g?nderir. Arabellekler bu bilgiyi sonraki istekleri yerel kopyadan sunarken kullanabilirler. Bir arabelle?in uzla??m boyutlar?na bakmaks?z?n yerel kopyas?n? kullanmaya te?vik etmek i?in force-no-vary ortam de?i?kenini etkin k?labilirsiniz.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期