<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Yap?land?rma Dosyalar?

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu belgede Apache HTTP Sunucusunu yap?land?rmakta kullan?lan dosyalar a??klanm??t?r.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

Ana Yap?land?rma Dosyalar?

Apache HTTP Sunucusu düz metin yap?land?rma dosyalar?na y?nergeler yerle?tirilerek yap?land?r?l?r. Ana yap?land?rma dosyas?n?n ismi normalde apache2.conf’tur. Bu dosyan?n yeri derleme s?ras?nda belirlenir, ancak ?al??t?rma s?ras?nda -f komut sat?r? se?ene?i ile ba?ka bir yer belirtilebilir. Ayr?ca, Include y?nergesi kullan?larak ba?ka yap?land?rma dosyalar? da eklenebilir ve bu dosyalar?n isimleri belirtilirken dosya ismi ?ablonlar? kullan?labilir. Bu dosyalar?n i?ine de ana yap?land?rma dosyas?nda oldu?u gibi her türlü y?nerge yerle?tirilebilir. Ana yap?land?rma dosyalar?ndaki de?i?iklikler httpd taraf?ndan sadece ba?latma veya yeniden ba?latma s?ras?nda etkin k?l?n?r.

Sunucu ayr?ca MIME belge türlerini i?eren bir dosya daha okur; dosya ismi ?ntan?ml? olarak mime.types olup TypesConfig y?nergesi ile ba?ka bir dosya belirtilebilir.

top

Yap?land?rma Dosyalar?n?n S?zdizimi

httpd yap?land?rma dosyalar?n?n her sat?r?nda sadece bir y?nerge bulunur ve bir y?nergenin birden fazla sat?ra yay?lmas? daha iyi olacaksa sat?r katlanabilir; devam? bir alt sat?rda olan her sat?r?n son karakteri “\” (tersb?lü) olmal?, sat?rsonu karakteri ile bu tersb?lü karakteri aras?nda ba?ka karakter bulunmamal?d?r.

Y?nergelerdeki de?i?tirgeler bo?luklarla ayr?l?r. E?er bir de?i?tirge kendi i?inde bo?luklar i?eriyorsa t?rnak i?ine al?n?r.

Yap?land?rma dosyalar?ndaki y?nergelerin isimleri harf büyüklü?üne duyarl? oldu?u halde argümanlar? genellikle harf büyüklü?üne duyarl? de?ildir. Diyez (“#”) karakteri ile ba?layan sat?rlar a??klama olarak ele al?n?r ve yok say?l?rlar. Yap?land?rma y?nergesi i?eren sat?rlara a??klama yerle?tirilemez. Y?nerge isminden ?nce yer alan bo?luklar yoksay?l?r; bu ?zellik, okunabilirli?i sa?lamak i?in y?nergelerin girintilenebilmesi olana??n? verir. Ayr?ca, bo? sat?rlar da yoksay?l?r.

Define ile veya kabu?un ortam de?i?kenleri ile tan?mlanm?? de?i?kenlerin de?erleri, yap?land?rma dosyas?n?n sat?rlar?nda ${VAR} s?zdizimi ile kullan?labilir. "VAR" ge?erli bir de?i?kenin ad? oldu?u takdirde, bu de?i?kenin de?eri yap?land?rma dosyas?n?n bu noktas?nda yerine konacak ve orada zaten de?i?ken yerine de?eri varm?? gibi i?lem kald??? yerden devam edecektir. Define ile tan?mlanm?? de?i?kenler kabu?un ortam de?i?kenlerinden ?nceliklidir. "VAR" diye bir de?i?ken yoksa ${VAR} i?indeki karakterler de?i?meden kal?r ve günlü?e bir uyar? ??kt?lan?r. RewriteMap s?zdizimi ile olas? bir kar???kl??? ?nlemek i?in, de?i?ken isimleri iki nokta imini (":") i?eremez.

Kabu?un ortam de?i?kenlerinin, sadece, sunucu ba?lat?lmadan ?nce tan?mlanm?? de?erleri kullan?labilir. Yap?land?rma dosyas?n?n kendisinde tan?mlanm?? ortam de?i?kenleri (?rne?in, SetEnv ile), yap?land?rma dosyas?ndaki i?lemlerde ?ok daha sonra yer al?r.

Yap?land?rma dosyas?ndaki bir sat?r?n uzunlu?u, de?i?ken ikamesi yap?ld?kta, devam sat?rlar? eklenditen sonra en fazla 16MiB olabilir. .htaccess dosyalar?nda azami uzunluk 8190 karakterdir.

Sunucuyu ba?latmadan ?nce apache2ctl configtest ile veya -t komut sat?r? se?ene?i ile yap?land?rma dosyalar?n?z? s?zdizimi hatalar?na kar?? s?nayabilirsiniz.

E?le?meyen <IfDefine> ve <IfModule> b?lümleri kald?r?lm??, tüm a??klamalar, ??zümlenmi? ortam de?i?kenleri ve i?erilmi? tüm dosyalar dahil yap?land?rman?n bir d?kümünü almak i?in mod_info'nun -DDUMP_CONFIG se?ene?ini kullanabilirsiniz. Ancak, ??kt? yinelenen y?nergeler i?in kat??t?r?lan veya ge?ersiz k?l?nanlar? yans?tmayacakt?r.

top

Modüller

httpd modüler yap?da bir sunucudur. Bu, ?ekirdek sunucunun sadece en temel i?levselli?i i?ermesi demektir. Ek ?zellikler, httpd’ye modüller halinde yüklenebilir. ?ntan?ml? olarak, derleme s?ras?nda sunucunun temel bir modül kümesi i?ermesi sa?lan?r. E?er sunucu devingen yüklenen modülleri kullanmak üzere yap?land?r?larak derlenirse modüller ayr? olarak derlenip gerekti?i zaman LoadModule y?nergesi kullan?larak yüklenebilir. Aksi takdirde, ek modülleri yükleyebilmek veya kald?rabilmek i?in httpd’nin yeniden derlenmesi gerekir. Yap?land?rma y?nergeleri belli bir modülün varl???na dayal? olarak bir <IfModule> bloku i?ine al?nmak suretiyle sunucuya ko?ullu olarak eklenebilir. Ancak, <IfModule> y?nergeleri gerekli de?ildir, ?nemli bir modülün yoklu?u gibi durumlarda maskelenebilir.

Sunucunun i?inde derlenmi? modüllerin listesini g?rmek i?in -l komut sat?r? se?ene?ini kullanabilirsiniz. Ayr?ca, -M komut sat?r? se?ene?i ile hangi modüllerin devingen olarak yüklendi?ini g?rebilirsiniz.

top

Y?nergelerin Etki Alan?

Ana yap?land?rma dosyas?na yerle?tirilen y?nergeler sunucunun tamam?na uygulan?r. Yap?land?rman?z? sunucunun belli bir par?as? i?in de?i?tirmek isterseniz y?nergelerinizi <Directory>, <DirectoryMatch>, <Files>, <FilesMatch>, <Location> ve <LocationMatch> b?lümleri i?ine yerle?tirerek etki alanlar?n? de?i?tirebilirsiniz. Bu b?lümler y?nergelerin etkiledi?i alanlar? dosya sistemininin belli yerleri veya belli URL’lerle s?n?rlar. Yerine g?re daha hassas ayarlamalar yapmak i?in bu b?lgeler i? i?e de kullan?labilir.

httpd, ?ok say?da farkl? siteyi ayn? anda sunabilecek yetenektedir. Buna Sanal Konakl?k ad? verilir. Y?nergelerin etki alanlar? ayr?ca <VirtualHost> b?lümleri i?ine konarak da de?i?tirilebilir. B?ylece belli bir siteye gelen isteklere farkl? bir uygulama yap?labilir.

Y?nergelerin ?o?u bu b?lümlere yerle?tirilebilirse de baz? y?nergelerin baz? ba?lamlarda bir etkisi olmaz. ?rne?in, süre? olu?turmay? denetleyen y?nergeler sadece ana sunucu ba?lam?na yerle?tirilebilir. Hangi y?nergenin hangi ba?lama yerle?tirilebilece?ini bulmak i?in y?nergenin ba?lam?na bak?n?z. Bu konuda daha ayr?nt?l? bilgi edinmek i?in: Directory, Location ve Files B?lümleri Nas?l ?al???r.

top

.htaccess Dosyalar?

httpd yap?land?rma sorumlulu?unu da??tmak i?in site a?a?lar? i?ine ?zel dosyalar yerle?tirilmesine izin verir. Bu ?zel dosyalar normalde .htaccess dosyalar? olmakla birlikte AccessFileName y?nergesi kullan?larak rasgele bir isim belirtilebilir. .htaccess dosyalar?na yerle?tirilen y?nergeler sadece dosyan?n bulundu?u dizine ve alt dizinlerine uygulan?r. .htaccess dosyalar?nda da ana yap?land?rma dosyalar?nda ge?erli s?zdizimi kullan?l?r. .htaccess dosyalar? her istek geli?inde yeniden okundu?undan bu dosyalarda yap?lan de?i?iklikler hemen etkisini g?sterir.

.htaccess dosyalar?na hangi y?nergelerin yerle?tirilebilece?ini bulmak i?in y?nerge ba?lam?na bak?n?z. Sunucunun y?neticisi .htaccess dosyalar?na hangi y?nergelerin yerle?tirilebilece?ini ana yap?land?rma dosyalar?nda AllowOverride y?nergesini kullanarak belirleyebilir.

.htaccess dosyalar? hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgi edinmek i?in .htaccess ??reticisine bakabilirsiniz.

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期