<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Adresleri ve Portlar? Dinleme

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portlar? dinlemek üzere yap?land?r?lmas?.

Support Apache!

Ayr?ca bak?n?z:

top

Genel Bak??

httpd ba?lat?ld???nda yerel makinedeki baz? adres ve portlar? kendine ba?lar ve gelecek istekleri bekler. ?ntan?ml? olarak makine üzerindeki tüm adresleri dinler. Bununla birlikte, belli portlar? veya sadece se?ilmi? baz? adresleri ya da her ikisini de dinlemesi i?in bunun belirtilmesi gerekebilir. Bu ?o?unlukla, httpd’nin farkl? IP adreslerine, konak isimlerine ve portlar?na nas?l yan?t verece?inin belirlendi?i sanal konak ?zelli?i ile birlikte yürür.

Listen y?nergesi sunucuya gelen istekleri sadece belli port(lar)dan veya belli adres ve port birle?imlerinden kabul etmesini s?yler. Listen y?nergesinde sadece port numaras? belirtilmi?se sunucu tüm arabirimlerin belirtilen portunu dinleyecektir. Portla birlikte bir IP adresi de belirtilmi?se sunucu belirtilen portu ve arabirimi dinleyecektir. ?ok say?da adres ve portu dinlemek i?in ?ok say?da Listen y?nergesi kullan?labilir. Sunucu b?yle bir durumda belirtilen bütün adres ve portlardan gelen isteklere yan?t verecektir.

?rne?in, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen ba?lant?lar? kabul etmesini sa?lamak i?in,

Listen 80
Listen 8000

yap?land?rmas?n? kullanabilirsiniz. Sunucunun 80 portuna gelen ba?lant?lar? bir arabirimden 8000 portuna gelenleri ise ba?ka bir arabirimden kabul etmesini sa?lamak i?in ise,

Listen 192.0.2.1:80
Listen 192.0.2.5:8000

yap?land?rmas?n? kullanabilirsiniz. IPv6 adresleri a?a??daki ?rnekteki gibi k??eli ayra?lar i?ine al?narak belirtilmelidir:

Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80

Bir Listen y?nergesinin ayn?s?n?n tekrar? sunucunun ba?lat?lmas?n? engelleyen ?lümcül bir hatayla sonu?lanacakt?r.

(48)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80

Sorun giderme ile ilgili ipu?lar? i?in wiki belgesine bak?n?z.

top

Dinleme yap?land?rmas?n?n yeniden ba?lat?rken de?i?tirilmesi

httpd yeniden ba?lat?l?rken, Listen y?nergelerindeki de?i?iklikler i?in ?zel de?erlendirmeler yap?lmal?d?r. Yeniden ba?latma s?ras?nda, httpd, yeni ba?lanma ?abalar?nda "Connection refused" (ba?lant? reddedildi) hatas?ndan ka??nmak i?in [?zgün yap?land?rmadaki gibi] portlar? ba?l? tutar. Bu bak?mdan, Listen y?nergelerinden yap?lan de?i?iklikler yenden ba?lat?lrken yap?land?rman?n ba?ar?s?z olmas?na ve sunucunun sonlanmas?na sebep olur.

?rne?in:

Listen 127.0.0.1:80

yap?land?rmas?n? a?a??dakiyle de?i?tirmek yenden ba?latma s?ras?nda sucunun hta verip sonlanmas?na sebep olur. ?ünkü, tüm adreslerden 80 porta ba?lanmak sadece 127.0.0.1 adresine ba?lanmakla ?eli?ir.

Listen 80

B?yle de?i?ikliklerin etkili olabilmesi i?in sunucu ?nce durdurulmal? sonra ba?lat?mal?d?r (restart yerine stop ve start kullan?lmal?d?r).

top

IPv6 Adreslerin Durumu

IPv6’y? ger?ekleyen platformlar?n say?s? giderek artmaktad?r. Bu platformlar?n ?o?unda APR, httpd’nin IPv6 soketleri ay?rmas?n? mümkün k?larak IPv6’y? desteklemekte ve IPv6 üzerinden g?nderilmi? istekleri elde etmektedir.

httpd y?neticilerinin kafas?n? kar??t?r?ran tek ?ey IPv6 soketlerin hem IPv4 hem de IPv6 ba?lant?lar?n? kabul edip etmeyece?idir. IPv4 ba?lant?lar?n? kabul eden IPv6 soketleri IPv4 e?lemli IPv6 adresleri kullan?rlar. Bu ?o?u sistemde ?ntan?ml? olarak b?yleyken, FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD’de sistem geneline uygulanan kurallar gere?ince ?ntan?ml? olarak buna izin verilmez; bu sistemlerde ?zel bir configure parametresi ile httpd’nin davran??? de?i?tirilebilir.

Di?er taraftan, Linux ve Tru64 gibi baz? platformlarda hem IPv4 hem de IPv6 adresleri kabul etmenin tek yolu e?lemli adresler kullanmakt?r. httpd’nin IPv4 ve IPv6 adresleri, IPv4 e?lemli IPv6 adreslerin kullan?m?n? gerektiren en az say?da soketle kabul etmesini istiyorsan?z, configure beti?ine --enable-v4-mapped se?ene?ini belirtiniz.

--enable-v4-mapped se?ene?i, FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD hari? tüm platformlarda ?ntan?ml?d?r. Muhtemelen siz de httpd’nin b?yle derlenmesini isterdiniz.

Platformunuzun ve APR’nin neyi destekledi?ine bakmaks?z?n httpd’nin sadece IPv4 adresleri kabul etmesini istiyorsan?z, tüm Listen y?nergelerinde ?rnekteki gibi IPv4 adresleri belirtiniz:

Listen 0.0.0.0:80
Listen 192.0.2.1:80

Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayr? soketlerden kabul ediyorsa ve httpd’nin de buna uygun davranmas?n? (yani IPv4 e?lemli IPv6 adreslerin iptalini) istiyorsan?z configure beti?ine --disable-v4-mapped se?ene?ini belirtiniz. Bu se?enek FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD’de ?ntan?ml?d?r.

top

Protokolü Listen ile Belirtme

Listen y?nergesinin iste?e ba?l? ikinci de?i?tirgesi protokol ?o?u yap?land?rmada gerekli olmaz. Belirtilmedi?i takdirde, https i?in 443, http i?in ise di?er bütün portlar ?ntan?ml?d?r. Protokol, iste?in hangi modül taraf?ndan i?lenece?ini ve AcceptFilter y?nergesi ile uygulanacak protokole ?zgü en iyilemeleri belirlemekte kullan?l?r.

Sadece standartd??? bir port kullanmak isterseniz protokolü belirtmeniz gerekir. ?rne?in, birhttps sitesini port 8443 üzerinde ?al??t?rmak isterseniz:

Listen 192.170.2.1:8443 https
top

Sanal Konaklarla Nas?l ?al???r?

Listen y?nergesi sanal konaklar i?in ger?eklenmemi?tir; sadece ana sunucuya hangi adresleri ve portlar? dinleyece?ini s?yler. Hi? <VirtualHost> y?nergesi kullan?lmam??sa sunucu kabul edilen tüm isteklere ayn? ?ekilde davranacakt?r. E?er bir veya daha fazla adres ve port i?in farkl? bir davran?? belirtmek istiyorsan?z <VirtualHost> kullanabilirsiniz. Bir sanal kona?? ger?eklemek i?in ?nce sunucunun sanal konak i?in kullanaca?? adres ve portu dinleyece?ini belirtmek gerekir. Bundan sonra bu sanal kona??n davran???n? ayarlamak üzere belirtilen adres ve port i?in bir <VirtualHost> b?lümü olu?turulmal?d?r. Yaln?z dikkat edin, e?er <VirtualHost> i?in belirtilen adres ve port sunucu taraf?ndan dinlenmiyorsa ona eri?emezsiniz.

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.
白小姐透特期期